3 min lästid : 04 november 2020

Arbetsgivarens guide till inhyrning av personal

För att klara en tillfällig arbetstopp eller när man behöver anlita specialistkunskap är det inte ovanligt att företag hyr in personal eller lägger ut arbetet på entreprenad. Vad bör man som arbetsgivare tänka på när man ska anlita extern arbetskraft? Teknikföretagens rådgivare Linda Sand reder ut vad som gäller.

Linda Sand
Linda Sand

2019 var knappt 10 procent av personalen/arbetskraften i Teknikföretagens medlemsföretag inhyrda (våren 2020 minskade dock inhyrningen i företagen rejält som en följd av coronaåtgärder). Inhyrning är betydligt mer vanligt i stora bolag än i små.

 

Innan företaget kan anlita extern arbetskraft ska detta förhandlas med facket på arbetsplatsen. Det ska ske utifrån två utgångspunkter.

 

– Det är jätteviktigt att tänka på. Man kan säga att arbetsgivarens förhandlingsskyldighet är som en tvåstegsraket. Steg ett är att förhandla enligt MBL 11 § att man ska anlita extern arbetskraft om detta innebär en väsentligare förändring av verksamheten. Steg två innebär förhandling enligt MBL 38 § om vilken leverantör av extern arbetskraft som arbetsgivaren ska anlita, säger Teknikföretagens rådgivare Linda Sand.

Normalt finns inga hinder mot att förhandlingarna samordnas. Det är arbetsgivaren som ska ta initiativet till förhandlingarna och förhandling ska ske medan det finns möjlighet att påverka, alltså innan beslut har fattats.

 

Se till att MBL-förhandlingar blir en del av företagets beslutsprocess

Vad kan konsekvenserna bli om arbetsgivaren inte hanterar detta rätt?

 

– Brott mot MBL kan innebära att facket reser skadeståndskrav mot företaget. Men det kan också göra att inhyrningen försenas, vilket förstås kan få negativa konsekvenser för företagets verksamhet, konstaterar Linda Sand.

 

Facket kan motsätta sig anlitandet av extern arbetskraft men det är arbetsgivaren som efter fullgjorda förhandlingar fattar beslut om det ändå ska ske och i så fall vilket bolag som ska anlitas. Facket kan dock efter central förhandling lägga så kallat veto om arbetet kan antas medföra att lag eller kollektivavtal åsidosätts. Vid en central förhandling representeras arbetsgivaren av Teknikföretagen och facket på central nivå.

Glöm inte bort arbetsmiljön

När det gäller inhyrd personal så delar det inhyrande företaget och bemanningsföretaget på arbetsmiljöansvaret. Den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verksamhet ska vidta de skyddsåtgärder som krävs.

 

Detta innebär i praktiken att det anlitande företaget har ansvaret för arbetsmiljön för det arbete som de inhyrda utför.

 

– Företaget måste se till att nödvändiga skyddsåtgärder vidtas, exempelvis att de inhyrda får rätt instruktion och information avseende maskiners skyddsanordningar och användning, att riskbedömningar för arbetet görs och att risker åtgärdas, förklarar Linda Sand.

 

En annan viktig del i arbetsmiljöansvaret handlar om introduktion och vid behov också riskbedömning.

 

– En introduktion minskar riskerna för skador och ökar arbetsplatsens produktivitet, säger Linda Sand.

 

För utländsk arbetskraft gäller nya regler

Sommaren 2020 ändrades reglerna för utstationering, vilket företag som vill anlita utländsk arbetskraft bör vara uppmärksamma på. Utländska bolag som utstationerar arbetstagare till Sverige ska anmäla detta till Arbetsmiljöverket.

 

– Det här är viktigt för det inhyrande företaget att hålla koll på. Om det utstationerande företaget inte lämnar in dessa uppgifter hamnar bollen i knät på det inhyrande företaget som då måste se till att få in uppgifterna från den utländska leverantören. Om man hamnar i denna situation får man gärna höra av sig till oss på Teknikföretagen.

 

Det utstationerande bolaget ska lämna viss dokumentation till det inhyrande företaget. Bland annat ska det framgå att företaget har gjort anmälan till Arbetsmiljöverket. Detta ska vara gjort senast den dag då arbetstagaren börjar jobba. Om den svenska inhyraren inte får den här informationen ska företaget informera Arbetsmiljöverket om detta senast tre dagar efter att personen börjat arbeta.

 

I Arbetsgivarguiden på Teknikföretagens webbplats finns mer information om inhyrning och MBL-förhandling för medlemsföretag, bland annat i form av en praktisk steg-för-steg-guide till anlitande av extern arbetskraft. Glöm inte att du alltid kan ringa din regionala rådgivare eller arbetsgivarjouren på tel 08-782 08 80 för stöd.

Publicerad 04 november 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad