5 min lästid : 02 februari 2022

Dags för lönerevision – så gör du

Det är lönerevisionstider och Magasin t: har frågat två experter på Teknikföretagen om vad det är man som arbetsgivare bör tänka på. Att sätta lön utifrån verksamhetens behov och inte inflationen och att våga differentiera lönerna är två heta tips.

Det kan uppstå en del frågor inför och kring processen i samband med lönerevisionen. Teknikföretagens experter Anna Nordin, arbetsrättschef, och Christer Lundin, rådgivare i region Örebro, är båda vana vid att reda ut frågetecken som många arbetsgivare tampas med.

 

Det allra första rådet som Anna Nordin ger är att börja i tid.

 

– Man ska börja i god tid om man har möjlighet. På stora bolag kan lönerevisionen ta flera månader och på ett mindre bolag kan det gå relativt snabbt, men man ska tänka på att det ofta tar längre tid än vad man tror, säger hon.

 

Den 1 april är det datum då de nya lönerna ska börja gälla, både när det kommer till avtalen för tjänstemän och för arbetare.

 

Anna Nordin är dock noga med att påpeka att det inte betyder att det kan bli skadestånd eller andra sanktioner för de bolag som inte är färdiga med lönerevisionen den 1 april.

 

– Många bolag vill bli klara före sommaren och de som jobbar på lönekontoren vill gärna att det blir klart före den 1 april, så att de slipper göra beräkningar och utbetalningar retroaktivt. Men om man inte blir klar till den 1 april händer det inget annat än att man får betala ut de nya lönerna med retroaktivitet från och med det datumet, säger hon.

 

Utrymmet förhandlas på tjänstemannasidan

Löneavtalen med Unionen och Sveriges Ingenjörer är så kallade ”processavtal”. Det innebär att de lokala parterna själva förhandlar om hur löneprocessen ska se ut på bolaget och hur stort löneutrymmet ska vara. Utgångspunkten vid fastställandet av löneutrymmet är bolagets ekonomiska och marknadsmässiga situation.

Anna Nordin, arbetsrättschef på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen.
Anna Nordin, arbetsrättschef på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen.

En fråga som Anna Nordin vill klargöra är att bolag inte har någon skyldighet att ta hänsyn till inflationen och höja lönerna utifrån den.

 

– Inflationen påverkar inte bolagens skyldighet att höja lönerna, säger hon.

 

Om de lokala parterna inte kommer överens om utrymmet, och lönerevisionen går vidare till hantering av de centrala parterna, anger kollektivavtalet en procentsats för löneökningarna.

 

När det kommer till att bestämma hur stor löneökning en enskild tjänsteman ska få säger Anna Nordin att fokus ska ligga på lönesamtalet med medarbetaren.

 

– Enligt avtalet med Unionen och Sveriges Ingenjörer förhandlar först bolaget med det lokala facket. Sedan samtalar chefen med tjänstemannen om lönen.

– Kollektivavtalets löneprinciper är utgångspunkten för hur lönerna ska sättas. Viktiga faktorer där är hur tjänstemannen presterar och utvecklas i arbetet. Vid lönesamtalet ska arbetsgivaren också kommunicera vad som krävs för en löneförhöjning, fortsätter hon.

 

Efter lönesamtalen har företaget en avslutande förhandling med Unionen och en uppföljning med Sveriges Ingenjörer.

 

Enligt Ledaravtalet läggs ännu större fokus på det individuella lönesamtalet, även om bolaget också ska överlägga och följa upp med lokala företrädare för Ledarna, förklarar Anna Nordin.

 

Lönerevision med IF Metall

Löneavtalet med IF Metall är ett pottavtal som anger att en pott om 1,7 procent ska fördelas den 1 april 2022. Inför kommande lönerevisionsförhandlingar är det bra att fundera över lönestruktur och lönekriterier, säger Christer Lundin.

 

– Har bolaget en lönesystematik eller ett lönesystem är det bra att gå igenom dessa inför revisionsförhandlingarna och se att målen för bolaget uppnås. Saknar bolaget en systematik går det bra att tillämpa löneprinciperna i kollektivavtalet, säger han.

 

Löneavtalet med IF Metall är i stora delar dispositivt – bortsett från lönepottens storlek. Det betyder att det går att komma överens om annat med IF Metall lokalt. Det kan exempelvis handla om att komma överens om en högre eller lägre individgaranti.

 

– Det är viktigt att fundera på vilka drivkrafter i lönesättningen som stimulerar produktivitetsökning. Att avtalet är dispositivt skapar möjligheter som bolagen bör försöka nyttja vid löneförhandlingarna för att verksamheten ska nå önskat resultat, säger Christer Lundin.

 

Som exempel säger han att kvalificerade CNC-operatörer tar lång tid att lära upp och att dessa är medarbetare som ofta bidrar till bolagets produktivitet. Då är det viktigt att differentiera lönerna så att operatörerna har möjlighet till en god löneutveckling. Risken är annars att bolaget förlorar kompetenta medarbetare, säger Christer Lundin.

– Är det en medarbetare som brister i prestation ska det också synas i den differentierade lönesättningen, så att den personen erbjuds låg eller ingen löneökning. Notera att det finns en lägsta löneökning som gäller om de lokala parterna inte enas om annat.

 

Viktigt med lönesamtal

Förutom lönepotten finns det enligt avtalet med IF Metall en löneöversyn som syftar till att justera lönerna om det finns osakliga löneskillnader, eller för att premiera en eller en grupp medarbetare. Nivån på löneöversynen är förhandlingsbar men är på 0,5 procent över avtalsperioden om de lokala parterna inte enas om annat.

 

– Har bolaget under året till exempel ökat lönerna för svetsarna med 0,3 procent så kan det räkna av det från de 0,5 procenten. Då har man 0,2 procent kvar att fördela i löneöversyn, säger Christer Lundin.

 

Christer Lundin, rådgivare i region Mitt på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen.
Christer Lundin, rådgivare i region Mitt på Teknikföretagen. Foto: Teknikföretagen.

IF Metalls avtal innehåller inga krav på lönesamtal i samband med lönerevisionen men det rekommenderas ändå att sådana samtal hålls. Det är alltid bolaget som meddelar löneförändringar till medarbetarna, påpekar Christer Lundin.

 

– Det är chefen som ska förklara varför medarbetaren har fått en viss löneökning och lönen bör spegla chefens bedömning och vad som har sagts vid utvecklings- och lönesamtalen. Om medarbetaren inte är nöjd med sin löneutveckling är det bra att sätta upp en åtgärdsplan för möjligheten till en bättre löneutveckling framöver.

 

Christer Lundin säger att lönen är en betydande kostnad för arbetsgivaren, men den är också viktig eftersom den är ett styrmedel för att uppnå önskat resultat för bolaget.

 

– Lönesättningen är chefsfråga. Därför bör man arbeta med lönesystematik och uppmuntra chefer till att förkovra sig i ämnet och bli bättre på att sätta lön för att på så sätt öka bolagets konkurrenskraft.

 

 

 

På Teknikföretagens hemsida kan du se filmer om hur lönerevisionen går till och läsa den skriftliga medlemsinformationen som beskriver förutsättningarna för lönerevisionen: Lönerevision 2022.

Publicerad 02 februari 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Eva Lindblad