4 min lästid : 10 november 2021

Förutsätt­ningarna för ett lärande­klimat

Företag med ett klimat som är gynnsamt för lärande får mer motiverade medarbetare, högre engagemang och är bättre på att hantera kriser och utmaningar. Läs expertens tips om vad som behövs för att få rätt kultur.

Lärande kan beskrivas som en förändring i hur individer tänker och agerar. Därför är också lärandeklimatet på arbetsplatsen ofta avgörande för att lyckas med ett långsiktigt utvecklingsarbete.

 

– Om en arbetsplats arbetar målinriktat med att skapa goda förutsättningar för lärande så ökar också möjligheten att komma in i en gynnsam lärandespiral där förmågan att hantera svårigheter ökar undan för undan.

 

Det säger Andrea Eriksson som är docent och universitetslektor i ergonomi vid KTH. Hon forskar bland annat om lärande som bidrar till hälsa och arbetsengagemang.

 

På arbetsplatser som kännetecknas av ett positivt lärandeklimat har medarbetarna också ett större engagemang för att delta i förbättringsarbetet och på så sätt utveckling av såväl verksamheten som gruppens gemensamma bästa.

Andrea Eriksson Foto: Katja Alexanderson
Andrea Eriksson Foto: Katja Alexanderson

– I studier som vi har gjort i organisationer som lyckats skapa ett gott lärandeklimat har deltagarna fått uppskatta effekterna av arbetet och uppger att de ser förbättringar i kvalitet och produktivitet, men också vad gäller den egna hälsan. Att utveckla arbetsprocesser är ofta bra för individen i form av bättre effektivitet och kvalitet och det ger också en långsiktig effekt i att man vill stanna kvar i organisationen. Personalomsättningen minskar alltså, säger Andrea Eriksson.

 

De tre viktigaste byggstenarna i att skapa ett positivt lärandeklimat är ledarskap, sociala relationer och strukturer.

 

– Det behövs ett ledarskap som engagerar och uppmuntrar medarbetare att utbilda och utveckla sig, arbetar för ett tryggt socialt klimat och som möjliggör lärande, samt inspirerar medarbetare att delta i ett arbete som syftar till verksamhetsförbättringar.

 

Positiva emotioner i arbetet bidrar till att vi som individer fungerar optimalt och kan växa på ett mentalt plan, vilket i sin tur kan kopplas till ett långsiktigt välmående, påpekar Andrea Eriksson.

 

– Det sociala klimatet på arbetsplatsen är en förutsättning för lärande. Det är ofta i konstruktiva relationer till kollegor, närmaste chef, såväl som chefer i högre ledning som positiva känslor och engagemang för verksamheten utvecklas. Det behövs en miljö där medarbetare känner sig accepterade, trygga och känner tillit och kan komma med idéer.

När det gäller lärande strukturer kan det till exempel innebära att man skapar forum för och avsätter tid för kontinuerligt lärande genom dialog och reflektion över pågående utvecklingsarbeten. Att skapa en arena för lärande inkluderar också att arbeta med arbetsplatsens sociala klimat och organisationskultur, som också behöver ge stöd för lärandet. Men till stor del handlar detta främst om tid.

 

– Det gäller att avsätta tid för lärande och verksamhetsutveckling och att göra det regelbundet. Det är också viktigt att följa upp arbetet och skapa en gemensam syn i organisationen.

De organisationer som lyckas har alla det gemensamt att de på olika sätt lyckats engagera medarbetarna. En av de framgångsfaktorer som Andrea Eriksson och hennes forskarkollegor har uppmärksammat i sina studier är ett delat ledarskap.

 

– Det delade ledarskapet kan yttra sig på olika sätt. Det kan vara formellt eller så kan det innebära att enskilda medarbetare eller grupper av medarbetare tar ett specifikt ansvar för ett område och driver på för att utveckla det.

 

Finns det någon gemensam nämnare bland organisationer som inte lyckas bygga ett klimat som främjar lärande?

– En orsak till misslyckande kan handla om att chefer är på gränsen till utmattning, överbelastning och stress. Eller att det råder brist på personal. Då är det svårt att orka fokusera på verksamhetsutveckling, konstaterar Andrea Eriksson.

 

En annan orsak till misslyckande är brister i ledarskapet.

 

– De flesta organisationer har utvecklingsdagar men medarbetarna känner sig ändå inte lyssnade på. De kanske känner tillit till sin närmaste chef, men när de lyfter frågor eller framför saker högre upp, så upplever de inte att de blir lyssnade på. En annan vanlig orsak är att organisationen avsätter tid för utveckling, men medarbetarna ser inte vad som kommer ut av det. Därför är det bra att ställa sig frågan: om vi ska ha utvecklingsdagar, vilket utvecklingsarbete ska vi fokusera på så att medarbetarna kan göra sitt jobb så bra som möjligt?

 

Tre tips för att bygga ett klimat som främjar lärande

  • Avsätt tid för lärande – även om det är mycket att göra och det känns som att det inte finns tid. Därför att det lönar sig och du får det tillbaka i längden.

 

  • Börja med det mest angelägna och jobba sedan stegvis. Det kan lätt bli överväldigande, problematiskt eller stressigt om man ska ta tag i allt på en gång. Jobba med en sak i taget – det mest angelägna och avsätt tid för detta.

 

  • Tänk på vad i arbetet som ger mest arbetsglädje och skapar ett positivt klimat för lärande. Det är också det som är bränslet i medarbetarnas engagemang.
Publicerad 10 november 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad