2 min lästid : 20 december 2019

Så uppfyller företaget sitt arbetsmiljöansvar

Arbetsgivaren har ett stort ansvar för arbetsmiljön. Det innebär en skyldighet att vara aktiv och vidta åtgärder för att reducera risker för ohälsa och olycksfall i arbetet så att arbetsmiljön blir bra. Här går vi igenom vad som behövs för att företaget ska uppfylla sitt arbetsmiljöansvar.

En viktig utgångspunkt är att ha en tydlig arbetsmiljöpolicy som beskriver företagets visioner, riktlinjer och mål för arbetsmiljöarbetet.

 

  • Alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett så kallat systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Med det menas att regelbundet undersöka och bedöma risker i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön, genomföra åtgärder och följa upp verksamheten så att de anställda inte blir sjuka, skadas eller på annat sätt far illa.


  • Om nödvändiga åtgärder inte genomförs direkt ska en skriftlig handlingsplan upprättas. Den ska innehålla tidpunkt för när dessa ska ha genomförts och vem som ansvarar för det samt hur åtgärderna följs upp och kontrolleras.

 

  • Det ska finnas rutiner för hur arbetet ska gå till. Rutinerna ska beskriva vad, när, hur och av vem olika arbeten ska utföras och vilka som ska medverka. Om verksamheten omfattar minst tio arbetstagare ska rutinerna vara skriftliga.

 

  • Om verksamheten ska ändras på något sätt ska arbetsgivaren dessförinnan ha gjort en bedömning av vilka risker för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra.

 

  • Arbetsgivaren ansvarar för att introducera nyanställda, instruera och informera arbetstagarna så att deras kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska kunna förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.

 

  • När riskerna i arbetet är allvarliga ska det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.

 

  • Det är viktigt att organisera arbetsmiljöarbetet på företaget. Detta sker genom att man till en eller flera chefer eller arbetsledare fördelar de uppgifter i arbetsmiljöarbetet som ska genomföras. De som får sådana uppgifter ska ha tillräckliga kunskaper, befogenheter att fatta beslut och resurser att vidta åtgärder. Fördelningen ska vara så tydlig att det inte är oklart vem som gör vad. Om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten ska uppgiftsfördelningen dokumenteras skriftligt.

 

  • Arbetsgivaren ska sätta upp mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling.

 

  • Även om olika uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelats har arbetsgivaren alltid har kvar sitt ansvar för arbetsmiljön. Det går inte att i förväg bestämma vem som ska straffas om det inträffar en olycka. Det avgörs i efterhand av domstol beroende på faktiska förhållanden i det särskilda fallet.

 

  • Om en arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall eller om ett allvarligt tillbud inträffar ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att framtida risker kan förebyggas. Arbetsgivaren ska anmäla arbetsskada till Försäkringskassan. Allvarliga olyckor eller tillbud ska anmälas till Arbetsmiljöverket (inom 24 timmar).

 

Vill du veta mer? Besök Arbetsgivarguiden på Teknikföetagens webb – där finns fördjupande läsning för medlemsföretag i Teknikföretagen.

Publicerad 20 december 2019

Text

Kresimir Iveskic

Foto

Jonas Bilberg