3 min lästid : 14 april 2021

Kan arbetsgivaren kräva arbete på distans?

Under pandemin har många företag ifrågasatt hur stora lokaler man egentligen behöver. Mindre ytor kan innebära stora besparingar, samtidigt som alla anställda kanske inte längre får plats på kontoret samtidigt. Kan arbetsgivaren då kräva att medarbetare jobbar hemifrån? Teknikföretagens jurist svarar.

Charlotta Sundin
Charlotta Sundin

Det är arbetsgivaren som leder verksamheten och fördelar arbetet. I arbetsledningsrätten ingår bland annat att arbetsgivaren bestämmer var någonstans arbetet ska utföras. Det går dock att avtala om annat.

 

– Om det exempelvis framgår av anställningsavtalet att arbetet ska utföras från ett visst kontor kan arbetsgivaren inte beordra arbetstagaren att utföra arbetet hemifrån under en längre period om man inte kommit överens om det, säger Teknikföretagens jurist och förhandlare Charlotta Sundin.

 

I särskilda fall kan arbetsgivaren inom ramen för arbetsled­ningsrätten tillfälligt beordra hemarbete, även om det står något annat i det enskilda anställningsavtalet. Det kan exempelvis bli aktuellt som nu under en pandemi eller vid olyckshändelse på kontoret, till exempel en brand.

– Om den anställde motsätter sig arbets­givarens anvisning kan det få arbetsrättsliga konsekvenser. Kontakta oss på Teknikföretagen om en sådan situation uppstår.

 

Om arbetsgivaren vill införa regelbundet distansarbete kan det ske genom överenskommelse med arbetstagaren. Hur distansarbetet ska gå till och villkoren kring detta bör regleras i ett avtal mellan arbetsgivaren och medarbetaren.

 

Går det av olika skäl inte att komma överens om distansarbete, kan arbetsgivaren ta initiativ till en omreglering av anställningsavtalet. Det betyder att medarbetaren erbjuds en anställning med det nya anställningsvillkoret att arbetet ska utföras på distans. Om arbetsta­garen inte accepterar erbjudandet åter­står för arbetsgivaren att undersöka om det är rättsligt möjligt att säga upp på grund av arbetsbrist.

 

Vad gäller om arbetsgivaren vill beordra permanent hemarbete och helt upphöra med kontorslokaler?

– Detta är en knixig fråga eftersom det inte finns någon rättspraxis på det här området. Vi vet alltså inte om det utgör saklig grund att säga upp en person som inte vill eller kan arbeta på distans. Med andra ord vet vi inte hur långt arbetsgivarens skyldighet att tillhandahålla arbetsplats sträcker sig. Därför rekommenderar vi starkt att alltid komma överens om distansarbete på frivillig basis. Kontakta gärna Teknikföretagen för rådgivning om denna fråga uppstår i företaget, säger Charlotta Sundin.

 

En annan svårhanterlig konsekvens av att inte komma överens om frivilligt distansarbete, är att det kan leda till nya typer av ekonomiska krav från arbetstagaren. För arbetsgivaren kan distansarbete bland annat innebära att kostnaderna till viss del minskar, exempelvis genom att det inte behövs lika mycket kontorsyta som tidigare.

 

Arbetstagaren å andra sidan kan uppleva det som att han eller hon själv får bekosta sitt kontor och därför vill ha kompensation från arbetsgivaren (oavsett om det faktiskt sker en kostnadsökning eller inte).

 

Osäkert hur en domstol skulle bedöma saken

– Det finns ingen rättspraxis när det gäller arbetsgivarens eventuella kostnadsansvar i den här situationen. Det går alltså inte att med säkerhet uttala sig om hur en domstol skulle bedöma saken vid en eventuell tvist.

 

Därför rekommenderar Teknikföretagen som sagt att distansarbete sker på frivillig basis och se till att arbetstagaren har tillgång till visst kontorsutrymme vid behov. Detta bör kunna uppväga ett eventuellt ersättningsanspråk.

 

– Tänk också på att frågan om att införa hem- eller distansarbete mer regelbundet kan utgöra en väsentligare förändring för individen eller verksamheten och därmed medföra förhandlingsskyldighet enligt medbestämmandelagen, säger Charlotta Sundin.

 

Teknikföretagen har tagit fram en ny handledning för hem- och distansarbete som tar upp ämnen som arbetsgivaren bör tänka på i samband med hem- och distansarbete: vem som bestämmer om arbetet kan ske på distans, hur arbets­miljöansvaret uppfylls, hur arbetsutrust­ning ska hanteras med mera. Här finns även en checklista, en samling frågor och svar samt exempel på en överenskommelse som kan behövas vid distansarbete. Medlemsföretag i Teknikföretagen kan ladda ner handledningen här.

Publicerad 14 april 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad