3 min lästid : 07 december 2022

EU-ordförandeskap ska visa svensk företagsamhet

I januari blir Sverige ordförande för EU:s ministerråd. I samband med det kommer man att visa upp det svenska näringslivets lösningar på framtida utmaningar. Joel Jonsson, EU-expert på Teknikföretagen, uppmanar den svenska regeringen att driva frågan om stärkt konkurrenskraft.

Från och med den 1 januari och fram tills 30 juni 2023 kommer Sverige att vara ordförandeland för Europeiska unionens råd, också kallat för ministerrådet.

 

I rollen som ordförandeland kommer Sverige att planera och leda möten, driva fram förhandlingar och söka kompromisser mellan medlemsländerna i olika frågor. Sverige kommer också att företräda ministerrådet i kontakterna med andra EU-institutioner.

 

– Ministerrådet är en av EU:s två lagstiftande armar, tillsammans med Europaparlamentet, förklarar Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen.

 

– I ministerrådet sitter representanter från medlemsstaternas regeringar, i olika konstellationer beroende på ämnet för mötet, och förhandlar om lagförslag, fortsätter han. 

 

Joel Jonsson påpekar att ordförandeskapet för ministerrådet kan begränsa ett lands påverkan i förhandlingar om politiska sakfrågor – eftersom landet ska förhålla sig som en neutral medlare – men att det ändå går att påverka genom att visa vilka frågor som landet anser vara viktiga och som bör prioriteras inom EU-samarbetet.

 

– Beroende på vilken inställning en regering har kan den givetvis påverka i olika grad. Jag hoppas att den nuvarande regeringen intar en mer aktiv roll i ministerrådet än vad vår föregående regering hade för avsikt.

 

– Sverige kommer att presentera sina prioriteringar för ordförandeskapet nu i december. Regeringen kommer att utgå från de prioriteringar som förankrades brett i riksdagen före valet i september, vilket var välkommet givet den osäkerhet som rådde beträffande den kommande regeringsbildningen.

Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen. Foto: Nathalie Olausson.
Joel Jonsson, ansvarig för EU:s inre marknad och handelspolitik på Teknikföretagen. Foto: Nathalie Olausson.

Fokus på konkurrenskraft

 

Joel Jonsson säger att mycket pekar på att Sverige under ordförandeskapet särskilt kommer att lyfta fram frågor om grön omställning, säkerhetspolitik och ett förnyat fokus på konkurrenskraft.

 

– Ett förnyat fokus på konkurrenskraft och frihandel är något som vi på Teknikföretagen driver aktivt. Vad gäller frågorna grön omställning och säkerhetspolitik ligger det i tiden givet de utmaningar vi står inför och den oro som råder i omvärlden som behöver hanteras.

 

En ökad konkurrenskraft är inte bara gynnsam för näringslivet utan leder i längden till förbättringar på de andra fokusområdena, menar Joel Jonsson.

– Konkurrenskraftiga företag är helt avgörande för att uppnå alla EU:s mål. Vi behöver innovation och teknikutveckling för att bemöta EU:s utmaningar, som till exempel både grön omställning och stärkt resiliens.

 

Joel Jonsson säger att han på senare tid har sett en del åtgärder från EU-håll som kan hämma konkurrenskraften, snarare än att stärka den. Exempelvis en ökad tendens att subventionera den inhemska industrin inom politiskt utvalda sektorer och teknologier, vilket riskerar att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden – något som särskilt missgynnar innovativa företag.

 

– Det har skett en utveckling mot en ökad statlig inblandning i den europeiska ekonomin, mer detaljreglering i förslag till EU-lagstiftning och en slutenhet mot omvärlden som inte gynnar en innovativ och handelsberoende ekonomi som den svenska.

 

Visa upp Sverige

 

En majoritet av de lagar och regler som berör svenska företag och industrin i Sverige fattas på EU-nivå. Därför anser Joel Jonsson att Sveriges EU-politik bör vara mer proaktiv och strategisk med långsiktigt fokus på att förbättra förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet i Europa, vilket kräver konkurrens och tillgång till global handel.

 

– EU:s inre marknad är vår hemmamarknad dit ungefär 70 procent av vår export går. Sverige är ett handelsberoende land och genom EU får vi även bättre förutsättningar för utrikeshandel, bland annat tack vare att vi får ta del av världens största nätverk av frihandelsavtal.

 

Under ordförandeskapet för ministerrådet kommer Sverige att leda cirka 2 000 möten. De flesta av mötena kommer att ske i Bryssel och Luxemburg, men ungefär 150 kommer att ske i Sverige. De flesta av dessa kommer att äga rum i Arlandastad, men exempelvis sker ett möte på rymdbasen Esrange i Kiruna, ett annat möte om AI sker i Göteborg och flera möten med konkurrens som tema anordnas på olika håll i landet.

 

Joel Jonsson säger att ordförandeskapet kommer att ge Sverige en unik möjlighet att visa vilka lösningar som svenska företag har gällande framtida utmaningar inom till exempel frågor om säkerhet och klimatomställning.

 

– Sverige är ett av världens mest innovativa länder. Vi kan i och med ordförandeskapet visa hur vi har blivit så framgångsrika och därmed forma diskussionen om EU:s utveckling. Visionen är självklar, och det är att EU behöver ett förnyat fokus på konkurrenskraft.

Publicerad 07 december 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Erik Thor