4 min lästid : 23 juni 2020

Covid-19: Detta bör arbetsgivaren tänka på vid testning av anställda

Att covid-testa eller inte covid-testa medarbetarna, det är frågan som många företag nu ställer sig. Å ena sidan kan tester vara ett sätt för arbetsgivaren att uppfylla sitt ansvar att hålla arbetsplatsen fri från smitta. Å andra sidan får arbetsgivaren enligt GDPR inte registrera resultaten av testerna. Teknikföretagens jurist Charlotta Sundin förklarar vad du som arbetsgivare måste tänka på innan du tar beslut om testning.

Arbetsgivaren ansvarar för att bedöma hälsoriskerna i sin verksamhet, exempelvis om det finns risk för smitta vid ett infektionsutbrott eller som nu under coronapandemin. Därför gäller det att företaget har en plan för hur det dels undviker att någon smittas på arbetsplatsen, dels för hur bolaget ska hantera ett eventuellt utbrott av den smittsamma sjukdomen på arbetsplatsen.

 

– Utifrån den här riskbedömningen ska arbetsgivaren vidta åtgärder för att förhindra att någon ska bli smittad på jobbet. Det kan gälla allt från att köpa handsprit till toaletterna, att tillåta eller uppmana till hemarbete, till att upprätta rese- eller besöksförbud, berättar Charlotta Sundin, jurist på Teknikföretagen.

 

Med utgångspunkt i dessa allmänna förhållningsregler kan feber-, covid-19-tester eller liknande vara en relevant åtgärd för att motverka smittspridning. Men innan arbetsgivaren tar beslut om detta bör företaget ta ställning till hur resultatet ska hanteras.

Charlotta Sundin, jurist på Teknikföretagen
Charlotta Sundin, jurist på Teknikföretagen

– Arbetsgivaren måste fråga sig varför gör vi det och vad ska vi göra med uppgifterna som testet resulterar i? Upplysningar om hälsotillstånd klassas enligt GDPR som känsliga personuppgifter, vilket innebär att testresultaten inte får registreras eller lagras så att de går att koppla ihop med en enskild medarbetare. Vår rekommendation är därför att man inte ska registrera resultatet av ett sådant test.

 

Detta är förstås också applicerbart om man gör exempelvis febertester på besökare till arbetsplatsen. Enligt GDPR är det inte tillåtet att registrera personuppgifter från kontrollen i till exempel ett IT-baserat besökssystem.

 

Stäm av med Teknikföretagen innan ni tar beslut om testning

Charlotta Sundin råder alla medlemsföretag som funderar på att införa testning att först stämma av detta med Teknikföretagen. Det är extra viktigt därför att det handlar om juridiskt oprövad terräng.

 

– Det finns ingen praxis att luta sig mot så vi vet inte hur en domstol skulle ställa sig i denna fråga. Därför gäller det att iaktta största försiktighet.

 

Dessutom medför införandet av tester en viktigare förändring av verksamheten enligt medbestämmandelagen, vilket innebär att innan det införs måste arbetsgivaren förhandla med facket.

 

En fråga om vems intressen som väger tyngst

Även om feber- eller covid-19-tester som sagt kan vara relevanta åtgärder för att motverka smittspridning på arbetsplatsen, betyder det inte per automatik att en medarbetare är skyldig att testa sig.

 

– När man bedömer om en medarbetare är skyldig att genomgå ett sådant här test måste man göra en avvägning mellan arbetsgivarens intresse av att testa medarbetaren och medarbetarens intresse av att värna om sin personliga integritet. Ett krav på test måste alltså stå i rimlig proportion till det intresse som arbetsgivaren vill uppnå, säger Charlotta Sundin.

 

Om det förekommer en utbredd smitta på orten eller på arbetsplatsen kan arbetsgivaren vara skyldig att genomföra åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa.

 

– I dessa fall kan det alltså vara motiverat att arbetsgivaren genomför feber- eller covid-19-tester på medarbetarna. Här anses arbetsgivarens intresse väga tyngre än medarbetarens.

 

Arbetsgivaren kan även träffa ett lokalt kollektivavtal med den fackliga motparten om att medarbetarna är skyldiga att genomgå tester. En sådan överenskommelse innebär att det då ingår i medarbetarens arbetsplikt att ta tester.

 

Vad händer om en medarbetare vägrar att låta testa sig?

Om det råder omfattande smittspridning på orten eller på arbetsplatsen eller om medarbetaren vistats på orter där det förekommer en omfattande smitta, kan medarbetaren vara skyldig att låta sig testas.

 

– Vägrar medarbetaren att testa sig kan det strida mot anställningsavtalet, vilket kan ge arbetsrättsliga konsekvenser. Bedömningen är dock svår och återigen rekommenderar jag därför att företag hör av sig till oss innan tester införs i verksamheten, uppmanar Charlotta Sundin. 

 

Möjligt att erbjuda frivillig testning, men glöm inte GDPR

Det kan även finnas önskemål från arbetstagare om att få genomgå covid-19-tester. Det är möjligt för arbetsgivaren att erbjuda detta på frivillig basis, men även då finns det saker att tänka på.

 

– Det är viktigt att ha klart för sig att det utifrån GDPR kan vara problematiskt för en arbetsgivare att registrera resultaten av tester för covid-19 på ett sådant sätt att de kan kopplas ihop med en enskild medarbetare, även om det är helt frivilligt och kanske till och med så att arbetstagaren vill och tar initiativ till att bli testad. Om arbetsgivaren vill erbjuda testning på frivillig basis är vår rekommendation att det genomförs på ett sådant sätt att arbetsgivaren inte får del av resultaten, exempelvis genom att företagshälsovården hanterar testerna. 

 

Har du frågor om testning av anställda? Kontakta din regionala företagsrådgivare eller ring Teknikföretagens arbetsgivarjour på tfn 08-782 08 80 så hjälper våra jurister dig att göra rätt från början.

Publicerad 23 juni 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad