3 min lästid : 13 januari 2021

Hur mår dina medarbetare?

Det är nytt år och för dig som är chef är det bra att sätta av tid för avstämning med medarbetarna. Många har jobbat hemifrån länge och kommer förmodligen fortsätta med det en tid. Högtider som jul och nyår kan också vara tunga för de som har det tufft sedan tidigare. Teknikföretagens rådgivare guidar.

Carina Grip Foto: Carina Wallin
Carina Grip Foto: Carina Wallin

På många arbetsplatser har pandemin inneburit stora förändringar i arbetssätt, organisation och omställning till digitala lösningar. Många arbetar hemifrån och träffar sällan sina kollegor och åtskilliga chefer saknar möjlighet att träffa sina medarbetare.

 

– Långvarigt hemarbete med en ökad isolering är en riskfaktor för oss alla, men det är en ännu större risk för medarbetare med exempelvis beroendesjukdomar, riskbruk av alkohol eller psykisk ohälsa. Ensamhet innebär att man i hög utsträckning står utanför sociala sammanhang och med det följer en brist på social kontroll, vilket vi vet ökar ett flertal riskfaktorer i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, påpekar Teknikföretagens rådgivare Carina Grip.

Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret oavsett var arbetet utförs. Men när medarbetare sitter hemma och arbetar, där arbetsgivaren saknar direkta möjligheter att vaka över arbetsmiljön, läggs också ett större ansvar på individen.

 

– Det är individen som råder över hemmiljön, men arbetsgivaren ska ge så bra förutsättningar som möjligt för att arbetet ska kunna utföras utan arbetsmiljörisker.

 

De tydligaste riskfaktorerna vid hemarbete är belastningsergonomi kopplat till arbetsplatsens utformning och bildskärmsarbete, men också den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vid hemarbete läggs ett stort ansvar på medarbetaren att följa arbetsgivarens rutiner och instruktioner och berätta om eventuella risker i arbetsmiljön.

 

Högtider är extra tunga för de som redan har det jobbigt

Efter jul och nyårshelgerna är det extra viktigt att fånga upp hur medarbetare mår, dels efter en lång höst av hemarbete, dels efter en längre högtidsledighet.

 

– Vi vet att högtider är extra tunga för de medarbetare som kämpar med psykisk ohälsa eller beroendesjukdomar.

 

Därför är det lämpligt att som chef så snart som möjligt efter helgerna checka av hur medarbetarna mår.

 

– Om hemarbete ska fortsätta under början av 2021 kan du som chef gärna tidigt under det nya året boka in individuella avstämningsmöten med dina medarbetare där ni går igenom det som varit och blickar framåt, säger Carina Grip.

 

Förslag på punkter att checka av vid en avstämning:

  • Utvärdera höstens arbete och hur det har påverkat medarbetaren.
  • Ta reda på hur medarbetaren känner inför våren och eventuellt fortsatt hemarbete.
  • Försäkra dig om att medarbetaren hittat fungerande rutiner för att skilja på arbete och privatliv.
  • Fråga om medarbetaren behöver hjälp och stöd.
  • Fånga upp vilka risker som ni ser och hur dessa ska hanteras och följas upp.

Att arbeta förebyggande är väl investerade pengar 

Förändrad organisation och nya arbetssätt innebär också att många arbetsplatser behöver uppdatera arbetsmiljöpolicys och rutiner för hur man systematiskt arbetar med arbetsmiljö vid företaget. Det gäller även att se över policys och rutiner för hur man systematiskt arbetar med organisatorisk och social arbetsmiljö, för att matcha en vardag där man inte längre träffas i någon större utsträckning.

 

Att arbeta förebyggande med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är väl investerade pengar för företaget, anser Carina Grip.

 

– Fångar man i ett tidigt skede upp om medarbetare exempelvis har för hög arbetsbelastning eller behöver stöd för att strukturera arbetstider vid hemarbetet är det lättare att sätta in åtgärder och förhoppningsvis undvika sjukskrivningar. Sjukskrivningar är bekymmersamma och kostsamma för både arbetsgivaren och för medarbetaren.

 

Medlemsföretag i Teknikföretagen hittar mer information, fördjupningsartiklar, checklistor mm på temat i Arbetsgivarguiden på teknikforetagen.se.

Publicerad 13 januari 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Erik Thor