2 min lästid : 13 april 2022

I höst reformeras arbetsrätten – åtta punkter att hålla koll på

Från och med den 1 oktober i år ska de nya reglerna i lagen om anställningsskydd, LAS, och det nya Huvudavtalet börja tillämpas. Maria Möller, biträdande förhandlingschef på Teknikföretagen, summerar de viktigaste punkterna för Magasin t:.

Bakgrunden till de nya reglerna är en överenskommelse om trygghet, omställning och anställningsskydd som arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv samt fackförbunden PTK, IF Metall och Kommunal träffade under oktober och december 2020.

 

Tillsammans begärde de att regeringen skulle föreslå lagändringar så att arbetsmarknaden kunde reformeras i enlighet med överenskommelsen.

 

– Arbetsmarknadens parter har på olika sätt och i olika konstellationer förhandlat och framfört behovet om att arbetsrätten behöver reformeras och bättre anpassas till moderna förhållanden, säger Maria Möller.

Trots detta var det dock inte förrän i samband med januariöverenskommelsen 2019 som Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet kom överens om att arbetsrätten skulle moderniseras.

 

De fyra partierna var även överens om att ifall arbetsmarknadens parter först skulle nå en överenskommelse om hur arbetsrätten skulle reformeras så skulle regeringen lägga förslag i linje med parternas överenskommelse, vilket var det som slutligen skedde.

 

Fler reformer för Teknikföretagen

I januari 2021 tillsatte regeringen interna utredningar med uppgift att lämna förslag till lagändringar så att arbetsmarknaden kan reformeras enligt partsöverenskommelsen.

Maria Möller Foto: SLA/Gröna Arbetsgivare
Maria Möller Foto: SLA/Gröna Arbetsgivare

– Efter hantering genom lagrådsremiss och proposition väntas riksdagsbeslut i juni i år om ändringar i LAS, införandet av ett nytt offentligt studiestöd och ett nytt offentligt omställningsstöd till arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal, samt andra relaterade lagändringar, förklarar Maria Möller.

 

Hon berättar vidare att det för Teknikföretagens medlemmar även tillkommer ett Huvudavtal mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO som Teknikföretagen avser att underteckna.

 

– Vid sidan om lagändringarna finns det ytterligare reformer i regelverket avseende anställningsskydd och omställning för de arbetsmarknadsparter, däribland Teknikföretagen och till oss relaterade fackförbund, som antar Huvudavtalet.

 

– Reformerna avser bland annat ytterligare förbättringar gällande turordningsundantag vid arbetsbristuppsägningar, ökad förutsebarhet vid uppsägningar på grund av personliga skäl och ett förstärkt omställningsavtal.

 

Åtta punkter för Teknikföretagens medlemsföretag att hålla koll på, angående de kommande regeländringarna i lag samt Huvudavtalet:

  • Utökade turordningsmöjligheter vid uppsägning på grund av arbetsbrist
  • "Saklig grund" blir "sakliga skäl" och ger ökad förutsebarhet och begränsad omplaceringsskyldighet vid uppsägning på grund av personliga skäl
  • Anställning består inte längre vid tvist om uppsägningens giltighet (som huvudregel)
  • Turordning och omställningstid införs när arbetstagares sysselsättning sänks (så kallad Hyvling)
  • Heltidsanställning blir norm – skriftlig motivering krävs vid deltidsanställning, efter begäran från arbetstagaren
  • Arbetstagare som varit inhyrd på samma driftsenhet under en sammanlagd tid om mer än 24 månader under 36 månader ska erbjudas en tillsvidareanställning (alternativt kompensationsersättning) av kundföretaget
  • Arbetstagare får förbättrade möjligheter till omställnings- och kompetensstöd
  • Omställningsstudiestöd – förstärkta möjligheter och ersättningar vid studier

 

Magasin t: kommer att behandla de olika reglerna mer ingående i kommande nummer. Ytterligare information finns att hitta på Teknikföretagens arbetsgivarguide som uppdateras kontinuerligt. Teknikföretagen erbjuder också olika webbinarier inriktade på ämnet.

Publicerad 13 april 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Emilia Jiménez-Bergmark