4 min lästid : 28 februari 2024

Ny regelstruktur inom arbetsmiljö – så blir den

Regelstrukturen inom arbetsmiljöområdet ska göras om och 67 föreskrifter bli 15. I det stora hela blir innehållet detsamma, med några viktiga undantag. Teknikföretagens arbetsmiljöexperter, Kresimir Iveskic och Kent Stadler, förklarar de nya reglerna.

Den 1 januari 2025 träder Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur i kraft, vilket innebär att företag då måste ha uppdaterade hänvisningar till arbetsmiljöföreskrifterna. Syftet med förändringarna är bland annat att modernisera språket och underlätta att hitta i regelverket då det digitaliseras.

 

– Krav- och skyddsnivån i regelverket förändras generellt inte. I första hand handlar det om en förändring av strukturen för regelverket. Innehållsmässigt är det i stort sett detsamma, dock med språkliga justeringar, säger Kresimir Iveskic, arbetsmiljöspecialist på Teknikföretagen.

Kresimir Iveskic. Foto: Viktor Fremling.
Kresimir Iveskic. Foto: Viktor Fremling.

Han berättar att dagens föreskrifter har utvecklats i olika takt från 80-talet och att de nu ska få ett mer enhetligt format och uttryckssätt. En stor förändring är att dagens gällande paragrafer i 67 föreskrifter och allmänna råd ska sorteras in på ett nytt sätt i 15 nya föreskriftshäften.

 

– Det som i dag är enskilda föreskrifter – exempelvis om buller, vibrationer eller truckar – blir olika kapitel i föreskriftshäften i stället. Från 67 föreskriftshäften så får vi nu i stället 15 häften som blir större innehållsmässigt, med mer information, säger Kresimir Iveskic.

 

Kent Stadler, också arbetsmiljöspecialist på Teknikföretagen, säger att ett syfte med ändringarna även är att föreskrifterna nu tydligare ska rikta sig till olika användare.

– De olika föreskriftshäftena ska vända sig till olika typer av ansvarsroller. Dessa roller är arbetsgivare, byggherre och tillverkare/importör/distributör av produkter. Rollindelningen förenklar eftersom de personer som till exempel inte har behov av att läsa om produktregler inte behöver göra det. Förhoppningen är också, i och med det moderniserade språket, att reglerna ska bli lättare att förstå för de som inte har arbetsmiljö som specialitet, säger han.

 

En annan sak som är viktig att nämna är att dubbelregleringar ses över, så att inte samma regler finns skrivna på olika ställen.

 

Se över hänvisningar och citat

 

Kent Stadler och Kresimir Iveskic säger att sättet på vilket arbetsmiljöarbetet ska bedrivas efter den nya regelstrukturen i praktiken inte kommer att skilja sig från hur det är i dag, eftersom det fortfarande kommer att vara samma kravnivå och i stort sett samma regler som gäller. 

 

– Arbetet ska fortfarande bedrivas på ett systematiskt sätt, precis som i dag. De stora skillnaderna för de flesta företag blir att de dels måste lära sig att hitta i den nya strukturen, dels se över företagets dokumentation, hänvisningar och citat till föreskrifter och paragrafer, så att de stämmer överens med de nya och matchar rätt område, säger Kresimir Iveskic. 

 

– I till exempel föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete så har det gjorts en förskjutning av paragraferna, tillägger han.

 

En fördel med den nya regelstrukturen är att man kommer att kunna läsa föreskrifterna digitalt på ett smidigare sätt och enklare kunna söka på enskilda paragrafer och nyckelord, jämfört med dagens system.

 

– Med en paragrafnyckel kan man också enkelt hitta dagens föreskrifter i den nya strukturen, säger Kent Stadler.

Nya regler för bland annat byggherrar

 

Trots att innehållet i den nya regelstrukturen i stort sett kommer att vara detsamma finns det en del som har tillkommit och som är helt ny. Det handlar om regler som riktar sig till byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare.

 

– Föreskrifterna om projektering och byggarbetsmiljösamordning förtydligar bland annat vilket ansvar de olika rollerna har, säger Kent Stadler.

 

Reglerna om projektering och byggarbetsmiljösamordning är kanske sådant som man inte direkt förknippar med industriföretag. Men Kent Stadler påpekar att det företag som ska göra en ombyggnad, tillbyggnad eller renovering på sin fastighet per automatik blir en byggherre och omfattas då av regelverket.

Kent Stadler. Foto: Viktor Fremling.
Kent Stadler. Foto: Viktor Fremling.

– Det pratas om att Arbetsmiljöverket kommer att ta fram vägledande material kring de nya reglerna. Det arbetet kommer Teknikföretagen att fortsätta att bevaka. Vi vill att det ska finnas vägledande material för fasta driftställen och på olika nivåer och för olika situationer, så att industriföretag förstår hur man ska tillämpa reglerna när man gör en om- eller tillbyggnation, säger han.

 

Nödvändigt med översättning till engelska

 

Något som Kent Stadler och Kresimir Iveskic anser vara nödvändigt, och som de menar skulle underlätta för företagen, är att föreskrifterna i framtiden ska finnas på engelska. Än så länge finns det inga planer från Arbetsmiljöverkets sida för att ta fram reglerna på engelska.

 

– Om man vill fortsätta att underlätta för arbetsgivare borde föreskriftshäftena samt stödmaterial, underlag och mallar för det systematiska arbetsmiljöarbetet vara översatta till engelska eftersom behovet är stort hos våra medlemsföretag, säger Kresimir Iveskic.

 

Kent Stadler rekommenderar företag att börja översynsarbetet av implementeringen av den nya regelstrukturen redan nu.

 

– Tiden fram till den 1 januari 2025 då reglerna börjar gälla går fort, avslutar han.

 

Mer information om den nya regelstrukturen finns på Arbetsmiljöverkets hemsida och Teknikföretagens arbetsgivarguide.

Publicerad 28 februari 2024

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Maja Brand