4 min lästid : 22 november 2023

Nytt system för arbetskraftsinvandring – så blir det nu

Systemet med snabbspår för arbetskraftsinvandring kommer snart att försvinna och ersättas med ett annat. Det betyder att de arbetsgivare som i dag är certifierade av Migrationsverket inte längre kommer att få en snabbare hantering. Björn Widlert, chef på medlemsenheten på Teknikföretagen, förklarar hur systemet kommer att se ut framöver.

Det system som finns i dag, med snabbspår i arbetstillståndärenden för certifierade arbetsgivare, kommer att försvinna och ersättas. Enligt Migrationsverket kommer certifieringssystemet att avskaffas den 15 december.

 

I dagsläget får de certifierade aktörerna en snabbare handläggning av Migrationsverket i arbetstillståndärenden, alldeles oavsett vilken yrkeskategori ansökan handlar om. Björn Widlert, chef på medlemsenheten på Teknikföretagen, berättar att snabbspåret nu kommer att ersättas med ett annat system där man prioriterar ärendena utifrån vilken yrkeskategori ansökan handlar om.

 

– Med nästa system kommer man att dela in ansökningarna i fyra olika kategorier, från A till D. Kategori A är för högkvalificerade yrken som kräver högskoleutbildning eller chefsyrken. För dessa typer av ansökningar har Migrationsverket ambitionen att garantera en handläggningstid inom 30 dagar.

 

– Majoriteten av tjänstemannayrkena som Teknikföretagens medlemmar ansöker för kommer att kvala in i kategori A. De flesta chefer, it-tekniker, civilingenjörer, mjukvaruutvecklare och liknande kommer att hamna i den här kategorin, precis som en del mer kvalificerade ekonomer, säljare och inköpare.

 

Kategori B handlar om den typen av ansökningar som har egen lagreglering, som exempelvis blåkortsdirektiv och koncerninterna förflyttningar. Handläggningen kring dessa ärenden kan ta olika lång tid beroende på vilken typ det handlar om, men beslut ska normalt sett tas inom 90 dagar.

 

I kategori C hamnar de flesta av yrkena som inte innefattar högre akademisk kompetens eller har specialregler. Det kan till exempel röra sig om arbetaryrken som svetsare eller CNC-operatörer. För denna kategori ska beslut fattas inom fyra månader.

Kategori D är för de typer av anställningar i branscher som Migrationsverket definierar som ”särskilt utredningskrävande”. Det kan exempelvis handla om bland annat jobb inom bemanning, bygg, städ, hotell och restaurang. För den här kategorin ska beslut också tas inom fyra månader, men ärendena kommer om nödvändigt att prioriteras ner till förmån för andra kategorier.

 

– I regel påverkas inte Teknikföretagens medlemsföretag av den här kategorin, med undantag för de företag som har SNI-koder inom bemanning eller bygg angivna, som kan komma att räknas som särskilt utredningskrävande. För att minimera risken att räknas som särskilt utredningskrävande kan det vara värt att se över vilka SNI-koder man har angett – det går att ändra dessa, till exempel via verksamt.se.

Björn Widlert. Foto: Viktor Fremling.
Björn Widlert. Foto: Viktor Fremling.

För låg ambitionsnivå

 

Björn Widlert säger att det både finns fördelar och nackdelar med det nya systemet. En fördel är att Migrationsverket, på uppdrag av regeringen, kommer att prioritera den högkvalificerade arbetskraftinvandringen.

 

– Det är väldigt positivt. Det är också positivt att Migrationsverket har som ambition att förbättra stöd och service till arbetsgivare. Frågan är dock om Migrationsverket kommer att klara av att ta beslut i ärendena i kategori A inom 30 dagar. Tidigare har Migrationsverket haft svårt att kunna hålla handläggningstiderna.

 

– Teknikföretagen anser dessutom att 30 dagar är en för låg ambitionsnivå eftersom det handlar om ansökningar där nästan alla, 98 procent, uppfyller kraven – det borde gå snabbare. Och så finns det mycket Migrationsverket kan göra för att göra processen snabbare, som att guida bättre och göra regelverket enklare.

 

Björn Widlert säger att Teknikföretagen tycker att Migrationsverket även bör kunna prioritera kvalificerade yrkesutbildningar i handläggningen.

 

– Handläggningstiden för kvalificerade arbetaryrken till nyetableringar av industrier i Sverige kommer med det nya systemet att bli längre än i dag. Det kommer att göra det svårare att genomföra stora etableringar i Sverige.

 

Björn Widlert tillägger att det i dagsläget också finns en osäkerhet kring nystartade företag, det vill säga företag som startade sin verksamhet för mindre än tolv månader sedan. Det finns en risk att deras arbetstillståndärenden automatiskt hamnar i kategori D oavsett yrkestyp, och att deras handläggningstid blir mycket längre.

 

– I och med att nya systemet inte är i gång ännu är det vissa delar som inte är helt klara. Teknikföretagen anser att det är viktigt att man inte behandlar alla nya företag som ”särskilt utredningskrävande”, speciellt med tanke på att det ofta rör sig om avknoppningar av etablerade företag. Nyetableringar har också ofta ett behov av att anställa direkt. Vi önskar att Migrationsverket hade varit tydligare angående detta med nystartade företag långt tidigare.

 

– Det är också olyckligt att det kommer så många ändringar i så snabb takt relaterade till arbetskraftsinvandring. Det är svårt för företagen att hålla sig uppdaterade. Nyligen infördes det nya regler om att arbetskraftsinvandraren måste ha en lön på 80 procent av medianlönen och det finns en annan utredning som i januari ska presentera ytterligare höjningar i försörjningskravet.

 

Teknikföretagen fortfarande ombud

 

Teknikföretagen kommer att fortsätta att vara en certifierad aktör fram tills att det systemet avskaffas. Certifierade aktörer får en snabbare handläggning än andra, oavsett vilka yrkeskategorier de ansöker för.

 

Efter att certifieringssystemet har avskaffats och ersatts av de fyra kategorierna kommer Teknikföretagen att kunna fortsätta agera som ombud för de medlemsföretag som önskar det.

 

Den enda skillnaden är att varken Teknikföretagen eller de företag som har varit certifierade aktörer kommer att få snabbare handläggning än andra, utan handläggningstiden kommer enbart att grunda sig på den yrkeskategori man ansöker för.

 

– Teknikföretagen kommer efter skiftet fortfarande att kunna företräda medlemsföretagen hos Migrationsverket i arbetskraftsärenden. Det gäller både de företag som vi företräder i dag och i nya ärenden. Vi har kunskap om ämnet och kan säkerställa att ansökan blir rätt. Vi kommer att kunna företräda vid cirka fem ansökningar per år och företag, säger Björn Widlert.

 

– Sedan finns det alltid företag som även har mer generella frågor om regelverket för arbetskraftsinvandring. Dessa kan också vända sig till Teknikföretagen för rådgivning. Både rådgivningen och när vi företräder som ombud ingår helt kostnadsfritt i medlemskapet.

 

.................

 

Läs mer om det nya systemet på Arbetsgivarguiden

Publicerad 22 november 2023

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Johanna Åkerberg Kassel