4 min lästid : 02 september 2020

Överenskommelse om turordning gör det tydligt vad som gäller

Det är nu många företag som till en följd av coronapandemin eller av andra skäl måste minska personalstyrkan. Då är det viktigt att arbetsgivaren och den fackliga organisationen tillsammans försöker få till stånd en så kallad turordningsöverenskommelse som reglerar vilka medarbetare som ska sägas upp.

När arbetsgivaren ska säga upp på grund av arbetsbrist ska det ske i viss turordning. Enligt reglerna i anställningsskyddslagen gäller då huvudprincipen att arbetstagare med längre anställningstid ska ges företräde till fortsatt arbete framför den med kortare anställningstid, enligt principen sist in, först ut. Ett smidigare sätt att hantera detta på är att de lokala parterna, facket och företaget, kommer överens om turordningen, genom en så kallad turordningsöverenskommelse (även kallad avtalsturlista).

 

– De lokala parterna har oftast en större förståelse för verksamhetens krav och behov när det gäller bemanningen än vad en tillämpning av anställningsskyddslagens regler medger. Om parterna inte kan komma överens gäller turordningsreglerna i lagen. Det föreligger dock enligt Teknikavtalen och Tekniktjänsteavtalet en långtgående skyldighet för parterna att träffa en turordningsöverenskommelse. Ibland kan det vara bra att ta fram avtalstexten och tillsammans med facken läsa vad som gäller, säger Teknikföretagens jurist och förhandlare Charlotta Sundin.

 

En turordningsöverenskommelse gäller alla arbetstagare, även de som inte är med i facket och kan bara ifrågasättas om den skulle vara diskriminerande eller strida mot god sed på arbetsmarknaden.

Charlotta Sundin, jurist och förhandlare på Teknikföretagen
Charlotta Sundin, jurist och förhandlare på Teknikföretagen

Avtala turordning utifrån verksamhetens behov

 

Vid en turordningsöverenskommelse ska de lokala parterna göra ett urval av de anställda som ska sägas upp så att bolagets behov av kompetens särskilt beaktas liksom bolagets möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verksamhet och därmed bereda fortsatt anställning för personalen som är kvar. Det är också möjligt att träffa en överenskommelse om vilken turordning som ska gälla vid återanställning.

 

– Anledningen till det är att anställningsskyddslagens turordningsregler vid uppsägning och återanställning kan göra det svårt att skapa en effektiv och konkurrenskraftig organisation som svarar mot verksamhetens behov.

 

Den som får stanna kvar på arbetsplatsen kan få ta över arbetsuppgifter från den som sägs upp. Då måste personen ha tillräckliga kvalifikationer för de nya ­arbetsuppgifterna. I lagen förklaras inte exakt vad begreppet innebär, men det är arbetsgivaren som ska bevisa att personen inte har tillräckliga kvalifikationer. Som en tumregel gäller att arbetsgivaren får ställa samma krav som skulle ha ställts på en nyanställd i motsvarande situation, men en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

 

– Bedömningen av begreppet tillräckliga kvalifikationer är ofta svår att göra och inte minst att bevisa vid tvist i domstol. Även om man inte gör avsteg från lagens turordningsregler kan en turordningsöverenskommelse ändå fylla ett syfte genom att tydliggöra vad som gäller. På så sätt undviker man den ovisshet, försening och kostnader som eventuella domstolsprocesser medför, förklarar Charlotta Sundin.

Ta upp frågor om turordning tidigt i förhandlingarna

De omställningsförsäkringar som finns på både arbetar- och tjänstemannasidan hjälper uppsagda till nytt jobb och har tillkommit för att underlätta för parterna att träffa turordningsöverenskommelse. Parterna är skyldiga att försöka nå en turordningsöverenskommelse.

 

– Frågan är därför hur en överenskommelse som parterna kan acceptera ska utformas, inte om någon överenskommelse ska träffas eller inte.

 

För att göra det lättare att träffa en turordningsöverenskommelse kan de lokala parterna avtala om exempelvis arbetsbefrielse under uppsägningstiden och/eller en längre uppsägningstid. I gengäld kan arbetsgivaren säga upp anställda som har längre anställningstid.

 

– För att vinna tid bör frågor om turordning och lokal överenskommelse om turordning tas upp tidigt i den lokala mbl-förhandlingen om arbetsbrist. Många gånger sker mbl-förhandlingen och förhandlingen om turordning samtidigt. Om de lokala parterna inte kan enas om turordningen kan företaget kontakta Teknikföretagen för stöd i den lokala förhandlingen alternativt att vi begär central förhandling. Det är bra att avsätta tid för detta, påpekar Charlotta Sundin.

 

Överenskommelsen ska vara skriftlig och undertecknad

Det är viktigt att en turordningsöverenskommelse har kollektivavtalets form. Det innebär bland annat att den ska vara skriftlig och undertecknad av företaget och facket.

 

– Det vanligaste är att parterna i ett undertecknat protokoll anger att de är överens om att vissa namngivna personer ska sägas upp på grund av arbetsbrist. Rekommendationen är att i protokollet skriva att man är överens om att göra avsteg från anställningsskyddslagens regler om turordning och att man därför träffar en turordningsöverenskommelse. Det ska också tydligt framgå namnen på de personer man är överens om ska sägas upp.  

 

Medlemsföretag i Teknikföretagen som har frågor om turordningsöverenskommelser är välkomna att kontakta sin regionala rådgivare eller ringa arbetsgivarjouren på telefon 08-782 08 80.

 

Mer information om vad en arbetsgivare generellt bör tänka på när en arbetsbristsituation blir aktuell, vilka regler som gäller och hur dessa kan hanteras praktiskt finns i boken ”Uppsägning på grund av arbetsbrist – en praktisk handledning”.  Företag som går under Teknikavtalet kan ladda ner boken här. Företag som omfattas av Tekniktjänsteavtalet kan ladda ner boken här.

Publicerad 02 september 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad