4 min lästid : 26 maj 2021

Rehabilitering: Det här är arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering är omfattande och kräver ett metodiskt arbete med tydliga rutiner. Vi sammanfattar det viktigaste som alla företag bör ha koll på.

Syftet med rehabilitering är att en sjukskriven medarbetare ska få tillbaka sin arbetsförmåga helt eller delvis. Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, däremot inte medicinsk eller social rehabilitering. Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller oavsett om den sjukdom eller skada som arbetstagaren har drabbats av har skett på fritiden eller under arbetstid.

 

Det finns inget sammanhållet regelsystem för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, bestämmelserna finns i flera olika lagar och föreskrifter. Bestämmelserna finns bland annat i arbetsmiljölagen och socialförsäkringsbalken. Dessutom regleras arbetsgivarens ansvar i föreskrifter från Arbetsmiljöverket såsom föreskrifterna avseende samt systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

– Arbetslivsinriktad rehabilitering kräver systematiskt och strategiskt arbete som man måste ha resurser för att hantera. Det kräver noggrannhet, struktur och uthållighet och att man kan sätta in rätt insatser i rätt tid, konstaterar Teknikföretagens jurist och förhandlare Daniel Svenvik.

 

Ta fram och följ upp rutiner

Arbetsgivaren ska ha en arbetsmiljöpolicy samt rutiner för rehabiliteringsarbetet. Om bolaget har fler än tio anställda ska dessa vara skriftliga. 

 

– Klara och tydliga rutiner underlättar chefernas arbete och medverkar till att alla anställda behandlas lika och att alla vet att bolaget intresserar sig för hur den anställde mår vid sjukdom. 

 

Fungerar rutinerna i praktiken?

En rutin kan se ut på olika sätt, alltifrån några enkla punkter till en mer detaljerad instruktion. Det viktiga är att bestämma vad som ska göras, vem som är ansvarig för genomförandet, fastställa tydliga mål, dokumentera de regler som gäller samt informera personalen. 

 

– Se till att jobba igenom rutinerna på arbetsplatserna, följ upp dem och se hur de fungerar i praktiken. Gör vi som vi säger att vi ska göra? Se också till att de är väl inarbetade och kända i organisationen, säger Daniel Svenvik.

 

Planera för att medarbetaren kommer tillbaka

Arbetsgivaren ska ta fram en plan för återgång i arbete när den anställda förväntas vara sjuk under en längre tid och därför inte kan arbeta. Planen ska kontinuerligt följas upp och vid behov revideras.

 

– Den ska främst vara ett stöd för arbetsgivaren i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen och ska underlätta arbetstagarens återgång i arbete. Därför är det viktigt att planen, i den utsträckning som det är möjligt, tas fram tillsammans med arbetstagaren.

 

Finns möjlighet till omplacering?

När återgång till tidigare arbete inte är möjligt ska arbetsgivaren ha en plan för vad som händer då. Finns möjlighet till omplacering? Behöver nya arbetsuppgifter och arbetsplats anpassas för att möjliggöra omplacering?

 

– När det gäller omplaceringen måste arbetsgivaren titta brett när man bedömer arbetsförmågan. Det innebär att man måste undersöka hela den juridiska personen, alltså hela arbetsgivaren, inte bara enheten, avdelningen, arbetsstället osv. Om ärendet senare prövas rättsligt är det här jätteviktigt - domstolen ser arbetsgivaren som en entitet.

 

Prova för att se om det fungerar eller inte

Daniel Svenvik påpekar att arbetsgivaren är skyldig att ta tillvara all arbetsförmåga av betydelse som finns på arbetsplatsen. Det innebär att man inte får bli för summarisk och förutsätta att vissa arbetsuppgifter är utom räckhåll för arbetstagaren.

 

–  Ibland är nedsättningen av arbetsförmågan väldigt uppenbar, men andra gånger kan det vara mer osäkert och otydligt. Anta därför inte att det inte går - låt arbetstagaren prova för att se om det fungerar eller inte. Pröva hellre en gång för mycket än en gång för lite, säger Daniel Svenvik.

 

Bevisbördan vilar på arbetsgivaren

Vad händer när alla möjligheter är uttömda? Ja, Arbetsdomstolen har slagit fast att arbetsgivaren måste ha fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet, dvs. alla möjligheter är prövade och uttömda, för att en uppsägning på grund av sjukdom ska vara sakligt grundad. Bevisbördan ligger då på arbetsgivaren.

 

– Arbetsgivaren måste kunna visa att arbetsförmågan är nedsatt och att arbetstagaren inte kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren och att det är bestående. Först då är det möjligt att säga upp. Sjukdomen i sig är inte saklig grund för uppsägning, påpekar Daniel Svenvik.

 

Även arbetstagaren har ett ansvar i rehabiliteringsprocessen. Den anställde måste efter bästa förmåga delta i sin egen rehabilitering, bland annat genom att lämna de upplysningar som är nödvändiga för att arbetsgivaren ska kunna genomföra en rehabiliteringsutredning och kartlägga behovet av åtgärder.

Nya regler på området

Den 1 juni i år förändras föreskriften om arbetsanpassning och rehabilitering och ordet rehabilitering stryks i rubriken och tas bort från bestämmelserna.

 

– Det innebär dock inget nytt rättsläge - arbetsgivarens skyldighet har varken minskat eller ökat totalt sett genom de nya reglerna, utan det handlar i praktiken snarare om att föreskrifterna har renodlats.

 

Nu lättare för arbetstagare att inte prövas mot hela arbetsmarknaden

Dessutom har socialförsäkringsbalkens regler som rör sjukpenning och prövning av rätt till sjukpenning nyligen ändrats. Det innebär att möjligheten att inte prövas mot normalt förekommande arbeten på hela arbetsmarknaden har ökat om det finns övervägande skäl för att arbetstagaren kommer kunna återfå arbetsförmågan hos sin nuvarande arbetsgivare. Tidigare kunde undantag från en sådan prövning göras vid särskilda skäl.

 

– Det har alltså blivit lite lättare för arbetstagaren att inte prövas mot hela arbetsmarknaden när det gäller rätten till sjukpenning. Som arbetsgivare är detta bra att känna till det, även om arbetsgivaren inte direkt kan påverka rätten till sjukpenning i sig. På motsvarande vis gäller att prövningen av saklig grund vid en eventuell uppsägning inte hänger samman med frågan om rätten till sjukpenning. Det kan alltså vara så att en arbetstagare saknar rätt till sjukpenning, men att uppsägning ändå inte kan ske för att de arbetsrättsliga kraven för att avsluta anställningen inte är uppfyllda, förklarar Daniel Svenvik.

 

Teknikföretagens medlemsföretag kan ta del av en praktisk steg-för-steg-guide för rehabiliteringsarbetet i Arbetsgivarguiden på teknikforetagen.se.

Daniel Svenvik
Daniel Svenvik
Publicerad 26 maj 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad