4 min lästid : 28 april 2021

Sommarjobbare – vad krävs av arbetsgivaren?

För barn och ungdomars arbetstider och arbetsuppgifter gäller speciella regler. Vissa uppgifter är dessutom förbjudna. Teknikföretagens arbetsmiljöexpert ger dig en praktisk checklista för vad som gäller när ett företag ska anlita minderåriga sommarjobbare.

– Vad som gäller för minderåriga på en arbetsplats specificeras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om minderårigas arbetsmiljö. Intentionen med föreskrifterna är att barn och ungdomar ska få en trygg och säker start på arbetslivet, säger Teknikföretagens arbetsmiljöexpert Malin Nilsson.

 

Vem är minderårig?

Den som inte fyllt 18 år är minderårig. Föreskrifterna delar in minderåriga i tre grupper: yngre barn (minderårig som inte fyllt 13 år), äldre barn (minderårig som fyllt 13 men inte är ungdom) samt ungdom (minderårig som fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under innevarande kalenderår). I den här artikeln behandlar vi främst gruppen ungdomar.

 

Gör riskbedömning av arbetsmiljön

Inför en anställning av en minderårig (samma gäller för praktik eller prao) ska arbetsgivaren se till att de uppgifter som personen ska göra och arbetsmiljön alltid undersöks och riskbedöms. Kommer man i riskbedömningen fram till att risker behöver avhjälpas så måste åtgärder genomföras. Det är viktigt att riskbedömningen och handlingsplanerna dokumenteras skriftligt.

Malin Nilsson
Malin Nilsson

– I bedömningen ska arbetsgivaren ta hänsyn till att arbetsuppgiften ska utföras av en minderårig som kanske ännu inte är fysiskt och psykiskt mogen, påpekar Malin Nilsson.

 

Ge introduktion och handledning

Dessutom ska arbetsgivaren se till att den minderåriga personen får såväl introduktion som handledning. Det ska finnas tydliga skriftliga rutiner för hur introduktion och handledning ska gå till på arbetsplatsen.

 

– Ett tips är att ta fram checklistor, med punkter på vad som ska tas upp, vem som ska göra det och när det ska göras, för att vara säker på att den minderårige fått rätt information vid rätt tillfälle.

Arbetsgivaren ska även se till att den minderårige har en handledare.

 

– Tänk på att utse en handledare som har god kännedom om arbetet och riskerna. Den personen ska löpande se till att den minderårige arbetar på ett säkert sätt och följer de rutiner och regler som finns på arbetsstället. Arbetsgivaren ansvarar även för att handledaren har tillräckligt med tid för att fullgöra uppgiften, säger Malin Nilsson.

 

Exempel på punkter att ta upp i checklista vid introduktion av minderårig:

 • Vi har gått igenom arbetstider.
 • Vi har gått igenom vad som gäller vid frånvaro, vem man ska kontakta vid sjukfrånvaro osv.
 • Vi har kontaktuppgifter till den minderåriga och dess anhöriga.
 • Vi har utsett lämplig handledare som är insatt i arbetet och riskerna med det.
 • Handledaren har tillräckligt med tid för uppgiften.
 • Vi har kontrollerat att de uppgifter som den minderåriga ska göra inte finns med på listan över förbjudna arbetsuppgifter.
 • Vi har gjort en undersökning och riskbedömning över de arbetsuppgifter som kommer att bli aktuella och det finns dokumenterat.
 • Handledaren har gått igenom riskerna med arbetsuppgiften och hur man skyddar sig.
 • Handledaren har kontrollerat att den minderåriga har förstått.
 • Vi vet vad vi gör om den utsedda handledaren är sjuk eller ledig.
 • Den minderåriga känner till vad han/hon får och inte får göra för arbetsmoment.
 • Vid behov finns tillgång till rätt skyddsutrustning.
 • Vi har introducerat den minderåriga om företaget, lokalerna, personalen, brandskydd, första hjälpen, policys m.m.
 • Vi har tagit kontakt med skyddsombud på arbetsplatsen.
 • Vi har undersökt om den minderåriga har något ytterligare arbete som vi behöver ta hänsyn till vad gäller arbetstidsregler.

 

Vilka arbetstider gäller?

Sommarjobbare följer ofta de arbetsscheman som finns på företaget. Ibland kan det även vara aktuellt att följa ett skiftlag. Arbetstiderna regleras i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö så dessa måste arbetsgivaren ta hänsyn till när den minderåriges arbetstider bestäms. Till viss del kan de skilja sig från arbetstiderna i kollektivavtalen.

 

– Ungdomar får jobba högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka. De ska ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter senast efter 4,5 timmars arbete och de ska likt alla andra anställda även ha pauser. Det finns dessutom bestämmelser om hur tidigt man får börja och hur sent man får sluta jobba, säger Malin Nilsson.

 

Vilken lön gäller?

I Teknikavtalet IF Metall finns särskilda regler för skolungdomar som anställs för en viss tid med ett lägsta belopp som inkluderar helg- och semesterlön. Det innebär till exempel att om en sommarlovsjobbande ungdom följer ett skiftlag som jobbar ordinarie arbetstid lördag och söndag, så har denne också rätt till ob-ersättning om arbetstiden är förlagd till dessa tider. I Teknikavtalet Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna finns inga regler om lön för minderåriga.

 

Vilka arbetsuppgifter får minderåriga göra?

Det finns arbetsuppgifter som minderåriga inte får utföra, de listas i föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö. För teknikindustrin kan sådana arbetsuppgifter till exempel vara skärning och svetsning med gas, elektricitet eller laser, arbete som förare eller operatör av lyftande truckar eller arbete med maskiner och anordningar där det finns risk för personskador vid felaktig användning.

 

– Tänk på att om ni tar in en minderårig sommarjobbare som tidigare praktiserat hos er, kan vissa arbetsuppgifter som listas i föreskrifterna vara tillåtna att utföra på praktik men inte i arbete.

 

Använd gärna Teknikföretagens blankett för anställningsbevis när ni ska anställa minderåriga sommarjobbare. Medlemsföretag i Teknikföretagen kan ladda ner den från Arbetsgivarguiden på teknikforetagen.se. Kryssa i att det gäller visstidsanställning och att anställningen har ett bestämt datum när den avslutas.

Publicerad 28 april 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad