2 min lästid : 14 september 2022

Nya regler vid tvist om uppsägning – detta gäller

Den 1 oktober börjar de nya arbetsrättsliga reglerna att tillämpas. En av dessa handlar om att anställningen numera upphör vid uppsägningstvister. Teknikföretagens arbetsrättsliga jurist Charlotta Sundin förklarar innebörden av reglerna.

En av förändringarna i samband med reformeringen av LAS och det nya Huvudavtalet, som börjar tillämpas den 1 oktober i år, är att anställning inte längre kvarstår vid uppsägningstvister.

 

Enligt de gamla reglerna får den anställd som ogiltigförklarar sin uppsägning behålla sin anställning och lön under tvistetiden och fram tills dom – en process som kan ta flera år.

 

– Processen kan vara lång, med centrala förhandlingar och tvist i arbetsdomstol. Det kan i vissa fall ta upp till två år, berättar Charlotta Sundin, arbetsrättsjurist på Teknikföretagen.

 

Med den nya lagstiftningen upphör anställningen i stället efter uppsägningstidens slut. Domstol kan inte heller interimistiskt förordna att anställningen ska bestå.

Charlotta Sundin. Foto: Teknikföretagen
Charlotta Sundin. Foto: Teknikföretagen

I stället för att få lön från arbetsgivaren kommer arbetstagaren att ha rätt till a-kassa under tvisteperioden.

 

– En ändring ska göras i lagen så att den arbetstagare som är medlem i a-kassan kan erhålla a-kassa under tvistetiden. I Huvudavtalet finns också en kompletterande arbetslöshetsersättning, säger Charlotta Sundin.

 

Högre allmänna skadestånd

 

Precis som tidigare får arbetstagaren, om den får rätt i domstol, antingen tillbaka anställningen eller ett så kallat normerat skadestånd som kompenserar för inkomstförlusten. Maxbeloppet för det sistnämnda räknas utifrån arbetstagarens uteblivna månadslöner.

– Därutöver kan arbetstagaren få ett allmänt skadestånd för den kränkning den har genomlidit, berättar Charlotta Sundin.

 

Som en del av reformen kommer de allmänna skadestånden också att bli högre från och med den 1 oktober. Riktmärkena i förarbetena visar 135 000 kronor i skadestånd för lagstridig uppsägning, 190 000 kronor för lagstridigt avsked och 90 000 kronor där sakliga skäl för uppsägning förelegat men avsked ändå har vidtagits.

 

– Om arbetstagaren får rätt i domstol ska den återbetala ersättningen från a-kassan.

 

Finns några undantag

 

Det kommer att finnas vissa undantag från den nya regeln om att anställning inte längre består vid tvist. Är den uppsagde till exempel en facklig förtroendeman av särskild betydelse består anställningen, förklarar Charlotta Sundin.

 

Om det har uppstått en tvist i frågan om huruvida förtroendemannen har särskild betydelse för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen, kan en domstol på förtroendemannens begäran besluta att anställningen ska bestå fram till och med det slutliga avgörandet.

 

Ett annat undantag är personer som blir uppsagda på grund av sjukdom. Om de önskar att kvarstå i tjänst under tvistetiden kan de begära det av arbetsgivaren. Denne ska inom en vecka meddela arbetstagaren om begäran beviljas eller inte.

 

Om arbetsgivaren går med på att den anställde kvarstår i tjänst så jämkas skadeståndet i de fall domstolen finner att uppsägningen inte uppfyller kraven för sakliga skäl.

 

– Huvudregeln är dock fortfarande att man inte får säga upp på grund av sjukdom, så detta är något som är ganska ovanligt, avslutar Charlotta Sundin.

 

Läs mer om de nya arbetsrättsliga reglerna i Teknikföretagens arbetsgivarguide

Publicerad 14 september 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Eva Lindblad