2 min lästid : 08 juni 2022

Nya turordningsregler – detta behöver du veta

Från och med den 1 oktober kommer det bland annat att vara möjligt att göra fler undantag från turordningsreglerna. Teknikföretagens rådgivare Louise Dominique förklarar vad de nya reglerna går ut på.

Den 1 oktober i år kommer de nya reglerna i lagen om anställningsskydd, LAS, samt det nya Huvudavtalet som berör Teknikföretagens medlemsföretag, att börja tillämpas.

 

En av förändringarna handlar om turordningsreglerna, vilka kortfattat går ut på att personer som har varit anställda längre i regel har företräde till fortsatt anställning framför dem med kortare anställningstid, i samband med uppsägningar på grund av arbetsbrist.

 

En viktig förändring med turordningsreglerna är att det kommer att bli möjligt att undanta fler arbetstagare från turordningen, om arbetsgivaren bedömer att personerna är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.  

– Enligt de nuvarande reglerna i LAS får bolag med färre än tio anställda undanta två personer från uppsägning i samband med arbetsbrist. Med den nya ändringen i Huvudavtalet kommer Teknikföretagens medlemsföretag att kunna undanta tre arbetstagare vid berörd driftsenhet och avtalsområde, berättar Louise Dominique, Teknikföretagens rådgivare i Växjö.

 

Med driftsenhet menas arbetsplatser inom ett avgränsat område, som exempelvis inom en byggnad, och med avtalsområde avses en uppdelning mellan grupperna arbetare och tjänstemän.

 

– De nya reglerna ska även gälla för alla bolag, oavsett storlek på verksamheten, tillägger hon.

 

Bestämmelsen i kollektivavtalen som handlar om att man kan komma överens med den lokala fackliga motparten om en avtalsturlista kommer fortfarande att finnas kvar.

Louise Dominique. Foto: Teknikföretagen.
Louise Dominique. Foto: Teknikföretagen.

– I första hand gäller avtalsturlistan, men har man inte kommit överens med facket om den finns möjligheten att enligt nya Huvudavtalet göra de här tre undantagen från turordningen.

 

Alternativ undantagsmöjlighet

 

Om ett bolag har flera driftsenheter på samma ort som har en gemensam turordning kan arbetsgivaren undanta – förutom de tre ursprungliga personerna – ytterligare en arbetstagare per avtalsområde (det vill säga en arbetare och en tjänsteman) och driftsenhet som omfattas av sammanslagningen, utöver den första driftsenheten.

 

Om företaget bara har en driftsenhet kan arbetsgivaren välja att undanta fyra arbetstagare för samtliga avtalsområden.

 

I Huvudavtalet finns även en alternativ undantagsmöjlighet från turordningsreglerna.

 

– Enligt Huvudavtalet finns även en alternativ möjlighet att undanta 15 procent av de anställda vid berörd driftsenhet och avtalsområde från att avsluta sin anställning på grund av arbetsbrist, säger Louise Dominique och fortsätter:

 

– Dock gäller detta maximalt tio procent av alla de anställda vid berörd driftsenhet.

 

Det nya regelverket har en begräsning för hur ofta en arbetsgivare får använda sig av undantagen i turordningsregeln. Syftet med begränsningen är att motverka missbruk av undantagen.

 

– Det får bara göras en undantagsmöjlighet, oavsett antal undantagna, per driftsenhet och avtalsområde, per tre månader, avslutar Louise Dominique.

 

Mer information om LAS och Huvudavtalet finns att hitta i Teknikföretagens arbetsgivarguide

Publicerad 08 juni 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Jonas Bilberg