4 min lästid : 11 maj 2022

Snart enklare att vässa kompetensen

I höst ska det nya förstärkta systemet för omställnings- och kompetensstöd börja tillämpas. Teknikföretagens utredare Robert Tenselius sammanfattar de viktigaste punkterna för Magasin t:.

Det nya systemet för omställnings- och kompetensstöd grundar sig i en överenskommelse som träffades mellan Svenskt Näringsliv samt fackförbunden PTK, IF Metall och Kommunal, hösten 2020. I överenskommelsen föreslogs ändringar inom lagen om anställningsskydd, LAS, om bland annat ökad flexibilitet på arbetsmarknaden.

 

Robert Tenselius är ekonom och utredare på Teknikföretagen och har även medverkat i den statliga studiestödsutredningen. Han säger att den förstärkta omställningsdelen ska ses i förhållande till LAS-reformen.

 

– Förändringarna inom omställningsområdet ska främst ses som en motvikt till LAS-förändringarna som innebär såväl ökad flexibilitet och förutsebarhet för arbetsgivaren som ökad risk för individen att bli uppsagd, säger han.

 

Magasin t: har tidigare skrivit om de viktigaste punkterna att känna till om den reformerade arbetsrätten, som kommer att börja tillämpas från och med den 1 oktober i år.

 

Förändringarna i just omställningsstödet är indelade i två delar. Den ena handlar om förbättrade tjänster via omställningsorganisationerna. Den andra är ett nytt statligt omställningsstudiestöd.

 

Fler inkluderas i omställningen

 

De omställningsorganisationer som Teknikföretagens medlemmar är anslutna till är Trygghetsrådet, TRR, för tjänstemän, och Trygghetsfonden, TSL, för arbetare. Såsom reglerna ser ut i dag kan individer få hjälp från omställningsorganisationerna först efter att de har blivit uppsagda. Men med de nya förändringarna kan man få vägledning och råd även under anställningen.

 

– Omfånget breddas också rejält till att omfatta visstidsanställda vars anställning löpt ut. I dag är det bara tillsvidareanställda uppsagda på grund av arbetsbrist som omfattas av omställningstjänsterna.

Även personer som inte omfattas av kollektivavtal kommer framöver att kunna ta del av grundläggande omställnings- och kompetensstöd, något som staten kommer att tillhandahålla via Kammarkollegiet. Krav på staten om att så skulle ske var en del av den överenskommelse som parterna träffade hösten 2020.

 

Förutom de fördelar detta innebär för individer utan kollektivavtal möjliggör det även statlig finansiering av de grundläggande omställningstjänsterna via TRR och TSL.    

 

– Utöver grundtjänsterna kommer det även att finnas möjlighet till kompletterande tjänster såsom köpt utbildning, validering och ytterligare studiestöd för individer som omfattas av kollektivavtal, berättar Robert Tenselius.

Robert Tenselius. Foto: Teknikföretagen.
Robert Tenselius. Foto: Teknikföretagen.

Tjänsterna avgångsbidrag, AGB, på arbetarsidan och avgångsersättningen, AGE, på tjänstemannasidan är i grunden oförändrade, förutom att de kommer att kunna användas även av visstidsanställda.

 

För att ta del av tjänsterna krävs det dock att man har uppfyllt vissa krav. Stöd får bara beviljas om personen har arbetat i genomsnitt i 16 timmar per vecka under varje kalendermånad i minst 12 månader, inom en ramtid på 24 månader. För tilläggstjänster via TRR och TSL gäller högre krav, som varierar beroende på tjänst.

 

– Avgifterna till TRR och TSL kommer i och med förändringarna att bli något, men inte väsentligt, högre för företagen. Detta beror på att staten ersätter kostnaden för grundtjänsterna med upp till 0,15 procent av lönesumman, berättar Robert Tenselius.

 

Krav för omställningsstudiestöd

 

Den andra delen av det nya systemet för omställnings- och kompetensstöd är det statliga omställningsstudiestödet. Där handlar det om att den anställde ska ha möjlighet att studera i högst 44 heltidsveckor – på en CSN-berättigad utbildning i Sverige eller studier finansierade av omställningsorganisationerna – samtidigt som den kan få ersättning av staten.

 

Även i det här fallet krävs det att personen uppfyller vissa kvalifikationskrav för att få tillgång till stödet.

 

– Man ska bland annat ha jobbat i snitt 16 timmar per vecka i minst åtta år, 96 månader, under en ramtid på 14 år och det ska ha varit på den ordinarie arbetsmarknaden och i närtid, så att man även uppfyller kvalifikationskraven till omställningsorganisationen, förklarar Robert Tenselius.

 

Stödet kan bara sökas för utbildningar som är minst en vecka långa, har en studietakt på minst 20 procent och maximalt motsvarar 80 veckors heltidsstudier – personer som har fyllt 40 år har dock möjlighet att gå längre utbildningar.

 

Med det statliga omställningsstudiebidraget får den anställde upp till 80 procent av sin tidigare inkomst med ett tak på 4,5 basbelopp per år, vilket ger maximalt 21 300 kronor per månad (2022). För individer med kollektivavtal kommer det finnas möjlighet att få kompletterande studiestöd upp till klart högre taknivåer. Utöver detta finns det möjlighet att ta lån, men ingen ska kunna bli överkompenserad.

 

Individen ska stärkas på arbetsmarknaden

 

Enligt Robert Tenselius kommer man inte att kunna kompetensutveckla sig inom vilka områden som helst. Till exempel kan man inte gå utbildningar som syftar till självförverkligande, eller gå hobbykurser eller utbildningar från vilka man redan har ett slutbetyg eller examensbevis.

 

Inte heller kan man läsa sådant som bara kommer till nytta hos enbart en arbetsgivare, som exempelvis ett system som bara finns tillgängligt hos den arbetsgivaren.

 

– Utbildningen ska stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. Prövningen sker individuellt. Det som stärker en individ på arbetsmarknaden kanske inte stärker en annan, säger Robert Tenselius.

 

– Omställningsstudiestödet kan inte heller användas för utbildningar som den anställdes arbetsgivare borde tillhandahålla för att den anställde ska kunna utföra sina ordinarie arbetsuppgifter.

 

Det är CSN som på rekommendation av omställningsorganisationerna avgör om en kurs eller utbildning stärker individens framtida ställning på arbetsmarknaden. CSN kommer också att administrera det nya statliga omställningsstudiestödet. Ledighet för kompentensutveckling kommer att räknas som vanlig ledighet för studier.

 

I juni i år kommer riksdagen att besluta om de föreslagna lagändringarna gällande arbetsrätten och de av omställningspaketet som regleras i lag. Kort därefter tillkommer ett nytt Huvudavtal mellan Svenskt Näringsliv, PTK och LO som Teknikföretagen ska underteckna.

 

– Omställningstjänsterna kommer att kunna nyttjas från och med den 1 oktober i år och studiestödet kommer att gälla för studier efter årsskiftet, avslutar Robert Tenselius.

 

Magasin t: kommer att behandla de olika reglerna i arbetsrätten i kommande nummer. Ytterligare information finns att hitta på Teknikföretagens arbetsgivarguide som uppdateras kontinuerligt. Teknikföretagen erbjuder också olika webbinarier inriktade på ämnet.

Publicerad 11 maj 2022

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Eva Lindblad