3 min lästid : 11 mars 2020

Coronaviruset: Så kan arbetstiden anpassas

Coronaviruset ställer till problem för många teknikföretag i Sverige då leveranser försenas eller helt uteblir som en följd av de åtgärder som görs runt om i världen för att hindra smittspridning. Problem som kan få allvarliga ekonomiska konsekvenser. Vilka möjligheter har arbetsgivaren att minska kostnaderna när produktionen inte kan upprätthållas utan att behöva säga upp medarbetare? Teknikföretagens jurist och förhandlare Peter Thornquist reder ut vad som gäller.

Risken är stor att leveransproblemen kommer att förvärras i takt med att Coronaviruset fortsätter att spridas och fler aktörer vidtar åtgärder. För företag som inte har möjlighet att upprätthålla ordinarie produktion finns det ett antal åtgärder att ta till för att anpassa arbetstiden och sålunda kostnaderna. En av dessa rör så kallat korttidsarbete.

 

I skrivande stund är det osäkert vad som händer med systemet för korttidsarbete med statligt stöd. Till skillnad från i de flesta länder så är det svenska systemet inte tillgängligt permanent utan kan bara aktiveras av regeringen i händelse av en mycket djup kris som ger utslag i hela ekonomin. Förra året föreslog en utredning att det nuvarande systemet kompletteras med en permanent möjlighet för enskilda företag att ansöka om stöd från staten när de utsätts för tillfälliga men allvarliga störningar. Dock ska korttidsarbete inte kunna användas för att hantera en vanlig lågkonjunktur eller när företag behöver genomföra strukturförändringar.

Teknikföretagen vill se ett permanent system för korttidsarbete på plats snarast. I väntan på detta gäller det dock att använda de möjligheter till att minska kostnaderna som redan finns. Sedan 2013 har Teknikföretagen en överenskommelse med IF Metall om korttidsarbete utan statligt stöd, som ett alternativ till uppsägningar för verksamheter som hamnat i ekonomiska svårigheter.

 

– Det innebär att de lokala parterna, arbetsgivaren och fackklubben på arbetsplatsen, kan komma överens om att sänka arbetarnas utgående löner och andra ersättningar med upp 12 procent. Under motsvarande andel av den ordinarie arbetstiden ska arbete inte utföras, berättar Peter Thornquist, jurist och förhandlare på Teknikföretagen.

 

Det går att göra större sänkningar än 12 procent om de lokala parterna kommer överens om det. Men för att den ska bli giltig måste överenskommelsen även godkännas på central nivå, alltså av Teknikföretagen och IF Metalls centralorganisation.

Peter Thornquist, jurist och förhandlare på Teknikföretagen Foto: Eva Lindblad
Peter Thornquist, jurist och förhandlare på Teknikföretagen Foto: Eva Lindblad

Det är i överenskommelsen viktigt att definiera vilka arbetstagare som omfattas av korttidsarbetet, om det är alla anställda eller bara en viss avdelning, under vilken period och hur korttidsarbetet ska förläggas. En lokal överenskommelse om korttidsarbete kan inte gälla längre tid än nio månader i taget. Dessutom ska överenskommelsen upphöra efter sju dagars uppsägningstid om inget annat avtalats mellan arbetsgivaren och den lokala fackklubben.

 

Överenskommelserna bör vara så pass likartade som möjligt 

Med tjänstemannafacken Sveriges Ingenjörer och Unionen saknas det en motsvarande överenskommelse. Men Teknikföretagens uppfattning är att det inte finns något hinder i de centrala villkors- eller löneavtalen mot att göra samma sak där.

 

– Vi rekommenderar att överenskommelserna på de olika avtalsområdena är så pass likartade som möjligt av rättviseskäl och för att underlätta företagens administration.

 

Utöver korttidsarbete finns det även andra möjligheter för arbetsgivaren att minska kostnaderna när det inte går att hålla produktionen uppe. En sådan rör tidbank och kompledighet.

 

– Genom överenskommelse med enskilda arbetstagare kan tid i tidbank tas ut i form av betald ledighet. För tjänstemän redovisas tid i tidbank och kompledighet separat, men samma principer gäller för upparbetad kompledighet, det vill säga att man kommer överens med arbetstagaren, säger Peter Thornquist.

 

Under förutsättning att arbetstagarna har gett fullmakt kan överenskommelse träffas mellan den lokala fackklubben och arbetsgivaren.

 

Det går också att komma överens om att arbetstiden förkortas istället för att intjäning av tid till tidbank ska ske.

 

– Det är viktigt att säkerställa att förkortningen av arbetstiden inte överstiger den tid som annars skulle ha intjänats till tidbanken i respektive arbetstidsordning.

 

Arbetsgivaren kan med kort varsel lägga ut semester

En annan möjlighet handlar om förläggning av semester.

 

– Med stöd av lokal överenskommelse är det möjligt för arbetsgivaren att med kort varsel lägga ut semester under period då det kan förutses att det kommer att vara svårt att upprätthålla ordinarie produktion, säger Peter Thornquist.

 

Arbetsgivaren kan också undersöka om det finns enskilda arbetstagare som kan tänkas vilja ta ut olika former av ledighet, exempelvis föräldraledighet, studieledighet eller liknande.

 

För Teknikföretagens medlemsföretag finns mer information som rör coronaviruset ur ett arbetsgivarperspektiv här. Har du frågor kring hur företaget kan anpassa arbetstiden? Kontakta Teknikföretagens arbetsgivarjour för rådgivning på tel 08-782 08 80.

Publicerad 11 mars 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Erik Thor