5 min lästid : 12 februari 2020

Så möter du digitaliseringen

Den digitala transformationen möjliggör varje dag nya affärsmodeller, arbetssätt och lösningar. Men den för också med sig utmaningar. Det är lätt att tappa helhetsperspektivet när nya landvinningar hela tiden pockar på vår uppmärksamhet och väcker frågor som: Hur påverkar det här oss? För att ge några svar på den frågan och lite överblick har t: sammanställt råd från några av Sveriges mest erkända digitaliseringsexperter.

Under de senaste åren har vi intervjuat forskare, framtidsstrateger, digitaliseringsekonomer och entreprenörer med en gemensam passion – den digitala omställningen och dess konsekvenser. Varje person har haft en ny pusselbit att bidra med till den stora svårgripbara bild som är framtiden. Den här sammanfattningen av dessa intervjuer formar därför en ögonblicksbild av vad som är på väg och bidrar med några råd om hur man kan förbereda sig. Först tar vi upp några av de stora utvecklingsområdena och sedan kommer experternas tips till företag och organisationer.

 

Sakernas internet

Ett samlingsbegrepp för hur saker utrustas med sensorer och processer så att de kan kommunicera kring sin status och omgivning.

 

Möjligheter:
Kan användas för att effektivisera och optimera flöden – allt från sophämtning till tillverkningsprocesser. Tråkiga uppgifter kan automatiseras och intresseväckande tjänster som inspirerar och ökar kunskap i vardagen kan tas fram i en mängd olika sammanhang.

Utmaning:
Säkerhets- och integritetsaspekten är viktig – plötsligt finns det miljarder uppkopplade saker som är öppna för attacker.


Blockkedjor

Används för dokumentation av transaktioner för att upprätthålla ett öppet och distribuerat system med minimal involvering av en tredje part. Ett välkänt exempel på blockkedjor är bitcoin. Teknologin möter bland annat behov kring insyn, säkerhet och transparens i olika processer. Företag är till exempel ofta intresserade av spårbarhet och industrin av effektivisering av informationsutbyte och affärsprocesser då många parter behöver kunna ha en gemensam bild.

 

Tre delar driver utvecklingen:
- Aktörerna som tillverkar teknikplattformarna
- Start ups som vill hitta nya affärsmodeller kring blockkedjeteknologin
- Storföretag, banker, rederier med flera som driver utvecklingen utifrån affärsbehov

 

Möjligheter:
Ökad transparens och möjlighet att spåra flöden för produkter, pengar och information utan inblandning av utomstående.

 

Utmaning:
Blockkedjor är en samverkansteknologi och systemets värde är litet om få är med, och folk vill i sin tur bara gå med om värdet är stort. Där kan det uppstå en problematik.

 

Artificiell intelligens

Förmågan hos datorer och robotar att efterlikna människans intelligens, främst kognitiva funktioner som röst- och mönsterigenkänning, språkinlärning, problemlösning, förmåga att generalisera och så vidare. Just nu har Nordamerika och Kina ett stort försprång inom AI och Europa är på efterkälken – trots att länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Finland har prioriterat frågan och satsar.


Möjligheter:
Används bland annat inom inköps- och lagerhantering, optimering av transporter och schemaläggning. AI underlättar också nya arbetssätt genom att till exempel kunna söka kompetenser från olika plattformar och sätta ihop globala team för olika uppdrag och problem – så kallade flashorganisationer. AI kan också användas för att förutspå både beteenden och behov på ett effektivt sätt, vilket bidrar till en bättre matchning.

 

Utmaningar:
Generellt sett är mycket av den ingående datan opålitlig och kan inte användas, nyttan med AI bygger i stor utsträckning på att den utgår ifrån relevant data. Det finns de som är oroliga för att AI skulle kunna bli för mäktigt och självständigt, och därmed hota mänskligheten. Det finns också frågor kring vad en snabb samhällsomställning till följd av vitt spridd användning av AI skulle kunna leda till.

 

Kvantdatorn

En kvantdator med tillräckligt många kvantbitar kan bli ett oerhört kraftfullt verktyg, som kan lösa problem som vanliga datorer inte klarar av.

 

Möjligheter:
En kvantdator skulle vara bra på att lösa oerhört komplexa uträkningar och matematiska problem, till exempel i fall där man har väldigt många möjligheter och där någon parameter behöver optimeras.

 

Utmaning:
Kvantforskningen är i full gång men det kan ta upp emot tio år innan kvantdatorer kommer till industriell nytta. En kvantdator kan också användas till fel sorts saker, till att knäcka koder och säkerhetssystem till exempel. Om tekniken inledningsvis hamnar i fel händer kan det bli stora säkerhetsmässiga och finansiella problem. Det är viktigt att den seriösa forskningen hinner först.

AI är en central affärs- och överlevnadsfråga.

Hur ska man förhålla sig till digitaliseringen? Tips från experterna:

- Brobryggandet är en central del i omställningen från analogt till digitalt. Brobryggande kan ske mellan individer, mellan teknologi och företag, akademi och industri. Vi måste interagera mycket mer för att kunna ta till oss de nya teknologierna, annars uppstår lätt friktion, missförstånd och dåliga resultat.

 

- Begå inte misstaget att se AI som enbart en digitaliserings- eller IT-fråga som kan delegeras – det är en central affärs- och överlevnadsfråga.

 

- För att ett företag ska klara av digital transformation måste förändringen vara förankrad i styrelsen.

 

- Använd digitala verktyg för att underlätta nya decentraliserade och verksamhetsöverskridande arbetssätt.

 

- Ifrågasätt din existens som aktör – vad är företagets kärna? Var beredd på att förutsättningarna för din affär kan förändras snabbt. Testa nya former för värdeskapande i helt nya sammanhang. Hur skulle man möta kundens behov om man började om från början, vem hade man samarbetat med?

 

- Ju mer förändringstakten ökar, och tiden för att hinna reagera blir allt kortare, är det viktigare än någonsin att företag tänker mer långsiktigt. Inventera: Vilka resurser och kompetenser behövs på sikt. Hur nätverkar vi och hur håller vi koll på utvecklingen?

 

- Företag sitter på en massa data, använd AI för att ta till vara på de tillgångarna. Börja så snart som möjligt.

 

- Leta efter signaler hos kunder och omvärld, nätverka brett över olika gränser och tänk i scenarion.

 

- Företagen behöver uppdatera sitt strategiska tänkande. De bolag som etablerar mer plattformsbaserade modeller blir framgångsrika om de kan erbjuda kunden tillgång till flera aktörer vi sin egen plattform. Detta kräver nätverksbyggande och samverkansmodeller som möjliggör holistiska lösningar. Helhetslösningar blir ett starkare säljargument än modeller baserade på spetskompetens.

Börja samarbeta med någon som redan är igång med digitaliseringen.

- Ofta är det lättare för organisationer utan tidigare etablerat kunskapskapital i en teknologi eller i ett arbetssätt att ställa om till det nya då det inte finns befästa strukturer och hierarkier att förändra. Lär av nya verksamheters eller organisationers öppna inställning och processer. Vad kan du kopiera?

 

- Börja samarbeta med någon som redan är igång med digitaliseringen för draghjälp och inspiration. Om möjligt; samarbeta med akademin eller forskningsinstituten.

 

- Vi står inför en massiv kompetensförflyttning och det är viktigt att börja matcha behov med kompetenser redan idag, det kommer inte alltid att vara enkelt då en del kompetenser inte finns ännu eller är väldigt ovanliga. Skapa därför parallellt strukturer i organisationen som möjliggör och underlättar ständigt lärande.

 

- Svenska företag är mycket bra på teknikutveckling och tror ofta att teknik och produktutveckling kommer först, sedan försäljning och relationsskapande. De här processerna måste ske parallellt i en digital värld, annars blir man förr eller senare ur fas med kundens behov. Säkerställ en nära dialog med kunder och intressenter så att förändringar, tänk och nya mål snabbt kan plockas upp och tas in i verksamheten.

Publicerad 12 februari 2020

Text

Karin Fjell Hager

Illustration

Katy Kimbell