3 min lästid : 24 februari 2021

Var går gränsen mellan konsult och anställd?

Var gränsen går mellan en anställning och ett uppdrag kan vara svårt att avgöra. Det är nämligen inte vad som står i avtalet som avgör utan de faktiska omständigheterna mellan parterna. Låter det knepigt? Teknikföretagens affärsjurist guidar.

– Även om parterna har ingått ett avtal som de kallar för konsultavtal har det liten betydelse om personen som utför arbetet i realiteten kan jämställas med en anställd, konstaterar Teknikföretagens affärsjurist Carin Enhörning.

 

Om det bedöms som ett anställningsförhållande har anställda semester- och pensionsförmåner, ett visst anställningsskydd med mera som uppdragstagare saknar.

 

– Det är därför viktigt att teckna rätt sorts avtal och att förstå vilka konsekvenser detta kan få.

 

Det är inte ovanligt att anställda slutar och sedan erbjuder sina tjänster som konsulter genom eget bolag till sin tidigare arbetsgivare, till exempel vid pensionering. Ofta är avtalsformen det enda som ändras och personen är genom sin firma fortfarande personligt arbetsskyldig och använder samma lokaler och utrustning som tidigare. 

 

 

Carin Enhörning
Carin Enhörning

– Det måste finnas omständigheter som skiljer sig åt från när personen var anställd och när denne börjar driva egen firma och ingår uppdragsavtal med den tidigare arbetsgivaren. Annars är risken stor för tvist om detta ska ses som ett konsult- eller anställningsförhållande.

 

Även om personen inte tidigare varit anställd kan förhållandena vara sådana att de överensstämmer alltför mycket med ett anställningsförhållande.

 

– Med andra ord bör företag se upp med att kontraktera enskilda personer att utföra uppdrag eller arbetsuppgifter när de lika gärna hade kunnat utföras av en anställd. Det faktum att avtalet ingåtts med ett bolag utesluter inte att det är fråga om ett anställningsförhållande, men det är en omständighet som talar mot detta, säger Carin Enhörning.

 

Vilken vågskål väger tyngst?

Saken har prövats i Arbetsdomstolen och följande omständigheter har då ansetts tala för respektive emot att en person anses vara arbetstagare.

 

För anställningsavtal gäller till exempel att personen personligen ska utföra arbetet och att uppdraget är mer varaktigt. Det kan också tala för ett anställningsavtal om personen tidigare har varit anställd hos arbetsgivaren, är förhindrad att samtidigt utföra arbete åt annan samt använder uppdragsgivarens lokaler och utrustning.

 

För uppdragsavtal gäller bland annat att personen kan låta någon annan göra arbetet, uppdraget är begränsat till vissa bestämda uppgifter och är av tillfällig natur. Personen har inte varit anställd tidigare hos företaget och får utföra liknande uppdrag åt andra under aktuell tid. Personen bestämmer själv när, var och hur arbetet utförs samt använder egen utrustning.

 

– Det handlar om att göra en samlad bedömning av samtliga faktiska omständigheter där man ser vilken vågskål som väger tyngst. Avtalets formuleringar har som sagt inte någon avgörande betydelse, konstaterar Carin Enhörning.

 

Utformningen av ersättningen viktigast enligt rättspraxis

Den viktigaste frågan är sannolikt hur man har utformat ersättningen för arbetet.

 

– Att ersättningen åtminstone delvis betalas i form av garanterad lön och att personen får ersättning för utlägg, såsom resekostnader, talar för att det handlar om ett anställningsavtal. Om ersättningen för arbetets utförande är helt beroende av personens egen verksamhets ekonomiska resultat och personen svarar för utgifterna för uppdragets utförande, så talar det för att det är ett uppdragsavtal. Uppstår tvist är det ytterst en domstol som avgör frågan.

 

Carin Enhörning rekommenderar företag som vill ingå ett konsult- eller uppdragsavtal att ta hjälp av standardavtal eller modellavtal. Ett standardavtal är ett avtal som är framtaget för att kunna användas vid ett stort antal likartade affärssituationer med syftet att öka förutsägbarheten kring innehållet i ett specifikt avtal.

 

– Standardavtal gör det helt enkelt lättare att göra rätt. I Teknikföretagens prenumerationstjänst Standardavtal Premium finns flera olika avtal avsedda för teknikindustrin, till exempel innehåller avtalen NKL 07 och NKF 07 allmänna bestämmelser för konsultuppdrag på löpande respektive fast räkning.

 

Teknikföretagens medlemsföretag kan ta del av fördjupande information om gränsdragningen mellan uppdragstagare och anställd på Teknikföretagens webbplats. Besök Arbetsgivarguiden för vägledning kring anställningsavtal och arbetsrättsliga frågor och Affärsjuridiska guiden för mer information om konsultavtal.

Publicerad 24 februari 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Eva Lindblad