6 min lästid : 14 december 2020

Case: Korttidsarbete, omställning och framtidsutsikter

Coronaåret 2020 går mot sitt slut och med hjälp av företagen Komatsu Forest, Dellner Couplers och Hydrostandard Mätteknik gör vi ett bokslut: Vilka var åtgärderna? Vad funkade? Hur ser framtiden ut?

Komatsu Forest med huvudkontor i Umeå är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner med 1400 medarbetare globalt. Företaget finns på alla viktiga skogsmarknader och har ett komplett utbud av maskiner, tjänster, service och reservdelar för det moderna skogsbruket. Petter Sundqvist är HR-chef för koncernen:

 

Har ni använt korttidsarbete?
– Vi har tillämpat korttidsarbete under perioden april - november. De som omfattats av korttidsarbete i störst omfattning är våra medarbetare på IF Metalls avtalsområde. Vi stängde ner totalt under tre veckor i april eftersom våra europeiska underleverantörer inte hade möjlighet att leverera till vår produktion på grund av coronapandemin. Under augusti omfattades nästan 350 medarbetare inom alla avtalsområden av korttidsarbete i någon form.

 

Hur har det fungerat?
– Med de fackliga parterna har det fungerat mycket bra. De har haft en tydlig krismedvetenhet och varit pragmatiska i de lokala förhandlingarna när det gäller införandet av korttidspermittering samt vilka som varit berörda.

 

– Däremot var det initialt otydligt från Tillväxtverket hur det skulle fungera och det var mycket som var upp till oss att tolka och försöka göra en rimlighetsbedömning. Men jag upplever att de försökte lösa uppdraget så fort som möjligt trots den anstormning de troligen möttes av via telefon och mejl på grund av otydligheten.

 

– Det som jag upplever som mest utmanande är avstämningen, som är mycket omfattande och som det är komplicerat att ta fram data till. Det finns inte riktigt en given setup i lönesystemet för frågorna som ställs så det har varit mycket manuell handpåläggning. Jag har fått lösa det med att bemanna upp HR med lönekonsulter när avstämning ska göras.

 

Hur ser framtidsutsikterna ut?
– I det korta perspektivet är vi medvetna om att marknaden har påverkats negativt av den pågående pandemin. I det längre perspektivet har vi en positiv grundsyn där den strukturella efterfrågan väntas öka med 2-3 procent. Efterfrågan drivs framför allt av urbanisering, krav på minskade koldioxidutsläpp, pappersbaserade förpackningar istället för plast samt efterfrågan på bostäder.

 

– Vi har en stabil orderingång och vi har snart byggt klart vår nya fabrik här i Umeå. Komatsu Forest One är en av de största industriella satsningarna i Sverige under 2020 och invigs nästa år. Fabriken kommer att vara CO2-neutral i sin produktion genom effektiv energiförsörjning med solpaneler, modern byggteknik och geoenergi. Ambitionen är att den nya fabriken ytterligare ska förstärka regionens position som ledare inom det skogstekniska området. Sammanfattningsvis går vi in i framtiden med en positiv och expansiv avsikt, berättar Petter Sundqvist.

Petter Sundvist, global HR-chef Komatsu Forest
Petter Sundvist, global HR-chef Komatsu Forest
Våra kundprojekt rullar på även om en del aktiviteter flyttas fram över tid.

Dellner Couplers med huvudkontor i Vika utanför Falun, är en världsledande tillverkare av bland annat koppel till tåg. Företaget har drygt 1000 anställda totalt, verksamhet i 16 länder och 22 enheter världen över. Anna-Karin Eriksson är lokal HR-chef för Dellners sajt i Vika:

 

Har ni använt er av korttidsarbete?
– Som företag agerar vi på en global marknad och hade initialt ett behov av att hantera vår verksamhet i förhållande till de lock-downs som infördes i flera länder under våren. Vi använde oss av korttidsarbete för alla våra anställda under perioden april till och med maj då vi gick ner till 80 procent arbetstid. För ett par anställda förlängdes perioden av korttidsarbete till att gälla även under juni månad och då med 40 procent reducerad arbetstid. Därefter har vi alla återgått till normala arbetstider igen kopplat till att vi märkte av en tydligt ökad efterfrågan från våra kunder igen.

 

Hur har det fungerat?
– Vi upplever att hanteringen kring korttidsarbete i det stora hela har fungerat bra. Mycket tack vare en god samverkan med fackliga parter på arbetsplatsen och även genom det stöd vi fått från vår lokala rådgivare på Teknikföretagen.

 

Hur ser framtidsutsikterna ut?
– Då vi är ett globalt bolag som verkar inom järnvägsbranschen och våra verksamheter definieras som samhällskritiska funktioner, innebär detta att påverkan från pandemin varit relativt begränsad. Våra kundprojekt rullar på även om en del aktiviteter flyttas fram över tid. Under hösten har vi även återupptagit våra rekryteringar och märker att vi har ett starkt kandidatunderlag, vilket bidrar till att vi ser positivt på våra förutsättningar att ytterligare växa och bygga för framtiden, säger Anna-Karin Eriksson.  

Om vi inte hade agerat proaktivt hade vi blivit stillastående.

Hydrostandard Mätteknik Nordic i Borlänge med 60 medarbetare bedriver ackrediterad kontrollverksamhet av bland annat kallvattenmätare, flödesmätare, temperaturgivare och integreringsverk. Hydrostandard utför dessutom revisionsbyten av vatten-, el-, fjärrvärme och gasmätare över hela Sverige. Företaget säljer också vatten- och fjärrvärmemätare samt utför större mätarutrullningsprojekt. Bland kunderna finns framför allt kommuner och energiföretag men även större fastighetsägare. Fredrik Hedlund är vd för Hydrostandard:

 

Har ni använt korttidsarbete?
– Vi har tillämpat korttidsarbete inom två av våra tre ben - kontrollverksamheten och serviceavdelningen. Serviceavdelningen går återigen för fullt sedan i höstas medan vi fortfarande har ett antal korttidspermitterade inom mätarrenoveringen. Vanligtvis har vi två skift men fick under en tid gå ner till ett eftersom kommunerna byter färre mätare. Vi jobbar hela tiden med hur kan vi maximera företagets resurser och har i största möjliga mån försökt flytta om personal till andra delar av verksamheten, exempelvis kundtjänst. Vi vill inte säga upp folk. För försäljningsorganisationen har vi inte behövt använda korttidspermitteringar.

 

Hur har ni anpassat er till den nya situationen?
– När Corona slog till var vi tidigt ute med att ta fram tydliga rutiner för hur vi skulle kunna fortsätta att byta mätare i hushåll och på företag. I detta ingår till exempel att berätta att vi är friska, att vi desinficerar verktyg och erbjuder oss att använda visir och munskydd. På så sätt har vi kunnat genomföra många av de planerade bytena. Men en del kommuner valde att pausa verksamheten, förmodligen av rädsla för hur folk skulle reagera.

 

– Dessutom har vi frågat våra kunder om de har uppdrag som ligger under året som innebär att vi inte behöver träffa så mycket folk. På så sätt kunde vi hålla 40 personer i jobb i princip hela året. Dessutom har vi sökt arbeten som vi kan göra men som kunderna inte haft högst på prioriteringslistan. En del kunder har då tidigarelagt en del byten. Om vi inte hade agerat proaktivt hade vi blivit stillastående. 

 

Hur ser framtidsutsikterna ut?
– Vissa kommuner har återigen börjat pausa mätarbyten. Liksom i våras tittar vi nu på vad kan vi göra istället. Till exempel när det gäller elmätare kan vi sortera ut de som finns utomhus och i mätarrum i hyresfastigheter. Vi har också ställt frågan till våra kunder vad de har planerat för 2021 som ändå måste göras och om vi kan göra dessa uppdrag nu istället. Generellt sett reagerar våra kunder positivt och nappar på erbjudandet, de uppskattar när vi kommer med idéer.

 

– Vi har nyligen fått klart med flera upphandlingar, vilket innebär att vi faktiskt skulle behöva nyanställa för att täcka upp dessa. Samtidigt måste vi vara lite försiktiga, vi vet ju inte vart det här tar vägen, berättar Fredrik Hedlund.

Fredrik Hedlund, vd Hydrostandard Mätteknik
Fredrik Hedlund, vd Hydrostandard Mätteknik

Vad händer nu med korttidsarbete?

Det statliga stödet för korttidsarbete innebär att anställda kan gå ner i arbetstid samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd. Enligt Ekonomifakta har drygt 588 000 anställda omfattats av korttidsarbete sedan april 2020. De flesta bolag i teknikindustrin har nu återgått till ”normal arbetsvecka”, men beroende på hur coronapandemin utvecklar sig finns förstås en risk att företag kan behöva använda det igen.

 

Teknikföretagens jurist Peter Thornquist bevakar utvecklingen när det gäller stöd för korttidsarbete. Exakt vad som kommer att ske är ännu osäkert, men regeringen har meddelat en förlängning av stödperioden, som längst till den 30 juni 2021. Dessutom vill regeringen tillfälligt ändra reglerna om karens.

 

– Det betyder att från den 1 december 2020 kommer företag som har avslutat korttidsarbete kunna använda det igen, eftersom reglerna om karens föreslås tas bort tillfälligt, säger Peter Thornquist.

 

De nuvarande reglerna för löneminskning och stödnivåer ska, enligt vad regeringen meddelat, fortsätta att gälla under 1 januari – 31 mars 2021.

 

– Efter den perioden kommer andra regler för löneminskning och stödnivåer tillämpas. I korthet innebär detta att arbetstagarnas löneminskning under korttidsarbete kommer vara större än vad som gällt under 2020 samtidigt som statens stöd till arbetsgivaren kommer att minska, säger Peter Thornquist.

 

För medlemsföretag som vill veta mer om de föreslagna nya reglerna finns mer information i Arbetsgivarguiden på Teknikföretagens webbplats.

Publicerad 14 december 2020

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Jonas Bilberg