3 min lästid : 28 april 2021

AFRY: Därför ger taxonomin nya möjligheter

Se taxonomin som en möjlighet att definiera det egna företagets klimatpåverkan, men också som ett sätt att se vilka av företagets produkter och tjänster som kan hjälpa kunderna i deras klimatomställning. Det säger AFRYs hållbarhetschef Marie Trogstam.

Taxonomin är EU-kommissionens handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt om Parisavtalet ska kunna uppnås, bland annat genom att styra om finansiella flöden till hållbara investeringar. Målet är klimatneutralitet till år 2050 och på vägen dit ska utsläppen minska med minst 55 procent till 2030 (jämfört med 1990 års nivåer).


Att vara med och bidra till en bättre värld är viktigt för AFRY, som med sina 16 000 medarbetare är verksamt inom teknik, design och rådgivning med kunder inom energi-, infrastruktur- och industrisektorn över hela världen.

 

– Vi har nyligen uppdaterat vår mission – vi ska accelerera omställningen till ett hållbart samhälle. Hörnstenarna i detta är hållbarhet och digitalisering och för att kunna leverera på detta lägger vi stort fokus på diversifierade team, mångfald och inkludering, berättar AFRYs hållbarhetschef Marie Trogstam.

Marie Trogstam Foto: AFRY
Marie Trogstam Foto: AFRY
Det är i kundledet som vi som bolag har störst möjlighet att göra skillnad – det är en enorm kraft.

AFRY ser taxonomin som en stor möjlighet.

 

– På det stora hela är vi väldigt positiva till vad taxonomin kommer att innebära. Jag tror att det är viktigt att inte titta på den isolerat, utan att se till helheten. Taxonomin är en beståndsdel av flera i EU-kommissionens krafttag för att se till att Europa blir den första klimatneutrala kontinenten år 2050.

 

Men visst finns det också utmaningar.

 

– Vi vill förstås vara säkra på att vi har uppfattat våra rapporteringskrav rätt och liksom andra bolag väntar vi på ytterligare vägledning i juni, säger Marie Trogstam.

 

Kunderna ställs inför samma krav

Taxonomins rapporteringskrav omfattar initialt 13 sektorer, bland annat jord- och skogsbruk; tillverkande bolag; el, ånga och luftkonditionering; vatten, avlopp, avfall och sanering; transport; IKT samt byggnader. Det är sektorer där många av AFRYs kunder finns.

 

– 70 procent av vår omsättning kommer från infrastruktur, bioindustri, livsmedel och life-science samt clean energy. Inom dessa områden finns ett stort behov av omställning och vi har också expertkunskap inom dessa områden. Det är i kundledet som vi som bolag har störst möjlighet att göra skillnad – det är en enorm kraft.

 

Att AFRY har en så bred verksamhet och finns inom de flesta områden som berörs av taxonomin ser Marie Trogstam som en uppsida.  

 

– Våra kunder ställs inför samma krav som vi. Vi kan hjälpa dem i deras omställningsresa så att deras verksamheter anpassas till taxonomin. Och vi kan också finnas med i rapporteringsdelen och göra strategiska analyser. Var är kunden nu och vad behöver kunden göra?

Även små företag påverkas i förlängningen när mer fokus läggs på leverantörskedjan.

Taxonomins rapporteringskrav omfattar, som vi tidigare skrivit om i magasin t:, börsnoterade bolag och andra stora företag av allmänt intresse inom tillverkningsindustrin. Företagen ska redovisa hur stor procentandel av omsättningen, kapitalinvesteringarna och de operativa kostnaderna som är i linje med taxonomin.

 

För att en verksamhet eller en ekonomisk aktivitet ska klassas som grön enligt taxonomin krävs att den väsentligt bidrar till åtminstone ett av de sex miljömålen (och inte väsentligt skadar något av de andra) samt att verksamheten följer etablerade riktlinjer som till exempel UN Guiding Principles for Business and Human Rights. De två första målen rör begränsning av respektive anpassning till klimatförändringar, övriga mål implementeras i ett senare skede.

 

Större bolag ställer krav på de mindre

SME-företag omfattas inte av kraven, men Marie Trogstam påpekar att taxonomin i förlängningen ändå påverkar hela värdekedjan.

 

– En del större bolag, som till exempel Ericsson, har redan börjat ställa krav på sina underleverantörer att vara i linje med 1,5-gradersmålet. Så även små företag som inte är skyldiga att rapportera påverkas i förlängningen när mer fokus läggs på leverantörskedjan.

 

Marie Trogstam menar att det även för företag som inte omfattas av rapporteringskrav kan vara värdefullt att säkerställa att verksamheten är i linje med dessa. Det är ett strategiskt arbetssätt för att ta reda på vad man ska fokusera på och var man har störst påverkan.

 

– Se taxonomin som en stor möjlighet att definiera er egen klimatpåverkan, såväl positiv som negativ. Men också vilka lösningar och produkter ni har som kan hjälpa era kunder i klimatomställningen.

Publicerad 28 april 2021

Text

Karin Fjell Hager

Foto

Sofia Sabel