4 min lästid : 31 augusti 2022

Valrörelsens tio bästa förslag för industriföretagen

De senaste månaderna har riksdagspartiernas politiska förslag haglat. Samtidigt har bilden av industrins betydelse för att hitta lösningar för tillväxt, innovation och klimatomställning spritt sig bland partierna. Därför har Teknikföretagens experter valt ut tio av valrörelsens mest relevanta industripolitiska förslag.*

Med drygt en vecka kvar till valet den 11 september jobbar Sveriges åtta riksdagspartier hårt med att attrahera väljare. En av målgrupperna man vill locka är företagare, såväl stora som små, i såväl stad som landsbygd. Men vilka politiska förslag är intressanta för industriföretagen?

 

I Magasin t: gör Teknikföretagens näringspolitiska experter ett urval av några av valrörelsens mest relevanta förslag, hämtade från partiernas egna valmanifest och utspel i media.

 

Energi och grön omställning

 

  • Mer el från kärnkraft. Den här frågan är det flera partier som driver. Till exempel vill M, S, KD, L, och SD både satsa på befintlig och framtida kärnkraft. S vill göra det inom ramen för en partigemensam energiöverenskommelse.

M skulle vilja göra det tillåtet att bygga nya kärnkraftsreaktorer på platser där det i dag inte finns några, samt tillåta att fler än tio reaktorer får vara i drift samtidigt. Partiet vill också att fler ska kunna investera i kärnkraft samt införa ett statligt investeringsstöd om 400 miljarder kronor till utgiftsområdet energi.

 

L vill också se fler nya reaktorer på fler platser. Dessutom vill de att statliga lånegarantier ska omfatta kärnkraften och att den ska få betalt för sin tillgänglighet. M vill både att kärn- och vattenkraften ska få betalt för sin tillgänglighet.

 

L och SD vill båda se över vad som krävs för att återstarta kärnkraftverken Ringhals 1 och Ringhals 2, vilka stängdes ner 2019 och 2020.

 

SD och M vill även satsa på byggandet av så kallade SMR-reaktorer, småskaliga modulära reaktorer.

 

  • Satsa på förnybara kraftslag. Energi från fossilfria och förnybara kraftslag, som sol, vind och vatten men också biobränsle, är något som riksdagspartierna vill se mer av, fast i olika former.

 

C vill till exempel se kortare tillståndsprocesser för ny vindkraft. Dessa ska ta max två år. Partiet vill också påskynda utbyggnaden av energilagring. Just energilagring är något som även MP och L vill investera mer i.

 

  • Bygga ut elnätet. Detta är ytterligare en sakfråga som flera partier förespråkar på olika sätt, som M, S, C, L, SD och MP. S vill fördubbla takten för elnätsutbyggnaden genom snabbare tillståndsprocesser. Även SD vill effektivisera tillståndsprocesserna för elnätsutbyggnad och industri.

 

  • Mer energieffektivisering. Här vill exempelvis SD höja anslagen till företagens satsningar på energieffektivisering samt ge stöd till företagens marknadsintroduktion av energieffektiva produkter och tjänster. Även MP vill införa ett stöd för energieffektivisering som ska gå till både hushåll och industrier.

 

  • Utöka de gröna kreditgarantierna. S vill utöka de statliga kreditgarantierna till minst 100 miljarder kronor för att få fler gröna industriinvesteringar. S vill också satsa mer på forskning och innovation.

 

Teknikföretagens kommentar: Sverige behöver en fördubbling av dagens elförbrukning till 2045. Därför är mer planerbar och fossilfri energi, som bidrar till konkurrensmässiga elpriser, avgörande. Det behövs en energimix där alla fossilfria energislag ingår, men för att uppnå en grön omställning av industrin är satsningar på befintlig och ny kärnkraft central.

 

Mer effektiva tillståndsprocesser är också helt avgörande för att bland annat säkerställa utbyggnaden av elnätet. Vidare är energieffektivisering och gröna teknikinvesteringar – där riskerna delas mellan stat och näringsliv – väsentliga för en snabbare omställning av industrin.

  

 

Skatt och företagande

 

  • Sänkta arbetsgivaravgifter. Detta förespråkas av flera partier. SD vill till exempel sänka avgiften för alla företag, men främst för dem i gles- och landsbygd.

 

KD vill att arbetsgivavgiften tas bort helt för personer över 69 år och L vill att arbetsgivaravgifterna ska sänkas för både småföretagare och för dem som anställer unga.

 

M vill sänka anställningskostnaderna för de företag som anställer nyanlända och långtidsarbetslösa.

 

C vill också sänka arbetsgivaravgifterna för de första anställda och för människor med låga inkomster och som står långt ifrån marknaden.

 

  • Sänkt bolagsskatt. M och L har båda meddelat att de vill sänka bolagsskatten för företag.

 

  • Mindre regelkrångel. Flera partier, som M, C, KD och L, önskar att företagen får mindre regelbörda. M vill till exempel korta handläggningstiderna hos myndigheterna samt införa en plattform där myndigheterna informerar företagen om nya regler.

 

KD vill införa principen ”en regel in, två regler ut” samt att företag bara ska behöva lämna in en och samma uppgift en enda gång i kontakten med myndigheter.


Teknikföretagens kommentar: Skattelättnader är viktiga för industrin och för att företagare ska våga investera och anställa. Lägre arbetskraftskostnader och mindre administration stärker konkurrenskraften för svenska företag och bidrar till tillväxt och välfärd.

 

 

Kompetensförsörjning

 

  • Arbetsmarknadsanpassa utbildningssystemet. C förespråkar att utbildningssystemet borde utgå mer från arbetsmarknadens behov och att alla ska ha rätt till en matchningstjänst.

 

  • Underlätta för arbetskraftsinvandringen. C vill att arbetskraftsinvandrare ska kunna räkna in studietiden i Sverige i samband med ansökan om permanent uppehållstillstånd.

 

L vill sänka den så kallade expertskatten som ett sätt för företagen att locka utländska nyckelpersoner. Partiet anser också att tillfälliga arbetstillstånd ska kunna ges för en längre period än i dag.

 

 

Teknikföretagens kommentar: Många tjänste- och tillverkningsföretag i Sverige är i akut behov av rätt kompetens. Alla initiativ som tas för att öka den inhemska kompetensen eller locka utländsk kompetens välkomnas därför av företagen.

 

------------------------------

 

*Teknikföretagens urval berör enbart partipolitiska förslag i samband med valrörelsen och ska inte ses som en uttömmande reformlista. Listan berör inte heller alla de politikområden som Teknikföretagen driver. 

 

Teknikföretagen har inför valet 2022 valt att lyfta fram tre politiska områden som särskilt viktiga för industriföretagen. Dessa är energi, EU och kompetensförsörjning. Om dem kan ni läsa mer här.

 

De politiska förslagen som nämns i denna artikel är förslag och utspel som riksdagspartierna har presenterat fram till den 31 augusti.

Publicerad 31 augusti 2022

Text och foto:

Ana Cristina Hernández