6 min lästid : 26 mars 2024

Så digitaliserad är industrin i dag

Industriföretag använder sig alltmer av digitaliseringens fördelar, visar en ny rapport från Teknikföretagen. Däremot är skillnaden fortfarande stor mellan små och stora företag. Och bristen på kompetens är något som hindrar fler företag från att bli mer digitala.

Den nya rapporten ”Uppkopplad industri – så digitaliseras svenska teknikföretag”, från Teknikföretagen, visar att den ”digitala mognadsgraden” är relativt hög bland teknik- och tillverkningsföretag som har verksamhet i Sverige. Rapporten baserar sig på svar från Teknikföretagens medlemsföretag.

 

Vid en självskattning uppger cirka 75 procent av medlemsföretagen att de har kommit i gång med ett systematiskt digitaliseringsarbete, som att till exempel ha digitaliserat administrativa processer. Tio procent av företagen bedömer sin digitala mognadsnivå som hög och har som ett resultat av detta i vissa fall till och med förändrat affärsmodeller. 

 

Patrik Sandgren, näringspolitisk expert inom digitalisering på Teknikföretagen, berättar att det är främst tre aspekter som beaktas när man pratar om en högre grad av digitalisering inom industrin.

 

– För det första kopplar företag i högre utsträckning upp olika produkter, processer och system, det vill säga ansluter dem digitalt med hjälp av informations- och kommunikationsteknik, IKT. För det andra kopplas dessa produkter, processer och system ihop med varandra. Och det tredje är att företag extraherar data från dem, för att göra analyser.

 

Detta skiljer sig från hur det såg ut förr i tiden. Då var digitala system och lösningar ett tillval till den övriga industriverksamheten – numera är de en integrerad del av den.

 

– Med de tidigare systemen var funktionaliteten snäv. Företag kopplade upp en maskin som utförde ett specifikt moment. Vad vi ser nu är en ökad flexibilitet, tack vare att det går att koppla upp saker mer. Det går inte att skilja digitaliseringen från företagsamheten längre, utan det är en del av kärnverksamheten, säger Patrik Sandgren.

 

Bakgrunden till digitaliseringen

 

Något som har underlättat utvecklingen mot en mer digitaliserad industri är att hårdvara har bytts ut mer mot mjukvara, vilket möjliggör att system eller maskiner kan programmeras eller uppgraderas. Maskinerna är inte längre låsta vid bara ett moment.

Patrik Sandgren. Foto: Viktor Fremling.
Patrik Sandgren. Foto: Viktor Fremling.

– Något annat som har förändrats är att systemen var trådbundna förut, det var alltid en kabel inkopplad i maskinen. Med utvecklingen av en ny generation mobil teknik som 5G kan företagen övergå helt till trådlös uppkoppling, berättar Patrik Sandgren.

 

– Trådlöst innebär större friheter eftersom man kan koppla upp fler saker utan fördröjning och kan övervaka saker i realtid. Och man är inte beroende av en fast installation.

 

En bidragande faktor till den här utvecklingen är också att priserna för digitala lösningar har minskat kraftigt under åren samtidigt som utbudet har ökat.

 

– Dessa faktorer kombinerat med att företagen har börjat se en allt större användning av mjukvara och uppkopplade produkter har lett till en mer digital industri.

Skillnad mellan stora och små företag

 

Patrik Sandgren berättar att det råder skillnader mellan stora och små företag när det kommer till hur långt de har kommit i digitaliseringen av verksamheten.

 

– De mindre företagen är oftare kvar i system med trådbundna maskiner och färre uppkopplade produkter. De större företagen har kommit längre i sin digitaliseringsmognad och använder sig av fler och mycket mer av de digitala teknikerna. Det kan vara allt ifrån AI till molntjänster till att göra stora dataanalyser. En ganska stor del har egen mjukvaruutveckling. Möjligtvis beror det på att de har resurserna och kompetensen att göra det.

 

Patrik Sandgren säger också att mindre företag främst ser digitaliseringen som ett sätt att effektivisera jobbet och öka produktiviteten. De större företagen ser utöver detta också andra potential med digitaliseringen.

 

– De ser det också som ett verktyg för att kunna ställa om mot till exempel ökad hållbarhet och för att kunna skapa fler innovationer.

 

Skillnaden mellan stora och små företag syns inte minst när det kommer till AI. Enligt rapporten så uppger 75 procent av de mindre företagen att de inte har några som helst projekt på gång inom AI. Bland de större företagen har 65 procent på gång projekt inom AI. Totalt sett har cirka 10 procent av Teknikföretagens medlemmar verksamhetsspecifika tillämpningar av AI.

 

Inom ett femårsperspektiv räknar dock företag, oavsett storlek, med att ha integrerat AI mer i sin verksamhet. Förhoppningarna är framför allt stora när det kommer till att bli bättre på att samla och analysera data med hjälp av AI, för att på så sätt upptäcka sådant som kan effektiviseras och eventuellt kunna dra ner på kostnader.

 

– Ett annat bra användningsområde för AI är monitorering, att det blir lättare att detektera om det sker några avvikelser, säger Patrik Sandgren.

 

Många fördelar men också problem

 

Enligt Patrik Sandgren finns det flera fördelar med att digitalisera verksamheten. En av dessa är att företag får en produktivitetsökning, att arbetet görs effektivare. En annan är att det går att öka kundnyttan med hjälp av digitaliseringen.

 

– Företag kan till exempel sälja diagnostisering av produkter, preventivt underhåll eller serviceintervaller.

 

– En annan fördel är att digitaliseringen kan användas som ett verktyg till att minska resursförbrukningen, genom att till exempel få ner energiuttaget. Ytterligare ett annat användningsområde är att man kan få mer spårbarhet i produkterna.

 

Men trots alla fördelar finns andra aspekter som inte är lika trevliga. Den främsta nackdelen med en ökad digitalisering är att verksamheten blir mer sårbar för cyberattacker, vilket är något som framkommer i rapporten. 

 

Många företag känner att de bland annat inte har tillräcklig med kompetens för att kunna hantera cyberattacker.

 

– Det är den stora utmaningen som kommer med digitaliseringen. Bland Teknikföretagens medlemsföretag har 65 procent identifierat någon typ av cyberattack. Och enligt nya data är det bara 40 procent som säger att de känner sig trygga med att personalen skulle kunna hantera en cyberattack.

 

Kompetensbrist största hindret

 

För att öka kompetensen gällande cybersäkerhet krävs det insatser på flera nivåer. Den ena är att vidareutbilda den personal som finns på företaget, inklusive ledningen.

 

– Det görs i ganska stor utsträckning i nuläget. Nästan hälften av medlemsföretagen erbjuder sina anställda IT-relaterade utbildningar, säger Patrik Sandgren.

 

Den andra insatsen handlar om att få in ny kompetens till företaget i samband med rekryteringar. Den tredje insatsen handlar om erfarenhetsutbyte – att företagen lär sig av varandra.

 

Kompetensbrist är, även om man räknar bort kompetens kring cybersäkerhet, över lag det som företag anger som det största hindret för en ökad digitalisering, säger Patrik Sandgren.

 

– Behovet av digital kompetens kommer dessutom att öka eftersom det inte finns någon ände för hur mycket företag kan digitalisera. Så det finns inte på kartan att kompetensbehovet skulle minska.

 

– Med det sagt räcker det inte med att anställa nya personer som är duktiga på digitalisering. Alla bör omfattas av grundnivån. Företag bör kanske ha en strategi för hur man tänker sig att personalen ska vidareutbildas.

 

Fem förslag på förbättring

 

I rapporten uppmanar Teknikföretagen till fem åtgärder som skulle kunna bidra till en ökad digitalisering som stärker den svenska konkurrenskraften. Dessa fem handlar om digital spetskompetens, digital infrastruktur, forskning och utveckling, cybersäkerhet samt regelförenklingar.

 

– Genom utbildningssatsningar inom ämnesområden som exempelvis mjukvaruutveckling, programmering, matematik och datavetenskap kan kunskapsläget förbättras i befolkningen, säger Patrik Sandgren.

 

När det kommer till digital infrastruktur krävs en robust och pålitlig bredbandsinfrastruktur som är tillgänglig i hela landet, fortsätter han. Och när det kommer till forskning och utveckling behövs det fler möjligheter till testning och demonstration av digitala lösningar.

 

För cybersäkerhetsfrågor vill Patrik Sandgren se en mer genomgripande strategi för hela landet.

 

– När man talar om cybersäkerhet så är det helt orimligt att företagen ensamma ska ansvara för att stå emot statsunderstödda attacker från främmande makt. Det nationella cybersäkerhetscentret, NCSC, behöver få resurser för att kunna prioritera industrin.

 

– Sist men inte minst har vi punkten om regelförenklingar. Det behövs ett större fokus på regelförenklingar eftersom osäkerhet kring nya förslag på lagar och regler angående digital användning leder till minskad innovationstakt bland företagen, avslutar Patrik Sandgren.

 

Läs den nya rapporten här: Uppkopplad industri – så digitaliseras svenska teknikföretag

Publicerad 26 mars 2024

Text:

Ana Cristina Hernández

Foto:

Shutterstock